Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 7. mars 2023 hvor Finansdepartementet ber om innspill til endring i regler om ansattes representanter i finansforetak.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne.

Ombudet har videre et oppfølgings- og veiledningsansvar for arbeidsgiveres plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering og for å kontrollere likestillingsredegjørelser.

Ombudets innspill

Vi deler synet på at bankforskriften er utdatert og ikke reflekterer moderne krav til kjønnsrepresentativitet. Vi mener at foretakets styrende organer bør være tilstrekkelig mangfoldig blant annet med hensyn til kjønn.

Likestillingsombudet stiller seg positiv til Finansdepartementets forslag om at bankforskriften oppheves og at representasjonsforskriften får anvendelse for finansforetak så langt den passer, med enkelte tilpasninger.

Ombudet støtter forslaget om å innføre et slikt krav også for valg av ansattes representanter til generalforsamlingen i foretak som ikke er organisert i aksjeselskapsform.

Vennlig hilsen

Lars C. Kolberg
fung.avdelingsleder

Ann-Helen R. Hopland
seniorrådgiver