Om LDO

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Videre har LDO et tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). LDO skal også bidra til bevisstgjøring og være en pådriver for endring i holdninger og atferd.

Innspill

LDO sitt innspill tar opp forebyggende og oppfølgende tiltak mot rasisme og samehets, et aktivt likestillingsarbeid i offentlig sektor og tiltak mot vold i nære relasjoner.

Effektive tiltak mot rasisme og samehets

LDO er bekymret for hvordan rasisme og samehets påvirker helse og levekår i samiske områder. En av tre samer i Troms og Finnmark oppgir å ha opplevd diskriminering for å være samisk i løpet av de siste to årene. Rapporten Sannhet og forsoning avdekker en rekke personlige fortellinger om mobbing på bakgrunn av samisk etnisitet. Samer opplever også oftere nedsettende kommentarer, og reindriftsutøvere synes særlig utsatt. 95 prosent av respondentene i Unge samers psykiske helse6 fra 2021 opplever at folk har fordommer mot samer, og ifølge en ny rapport fra Amnesty International Norge er hver fjerde ytring om samer på Facebook negativ.

Rasisme og hets mot den samiske befolkningen må følges opp med både forebyggende og oppfølgende tiltak. Sannhets- og forsoningskommisjonens tiltak for kunnskap og formidling bør følges opp med konkrete politiske satsninger for et generelt kunnskapsløft. Ytringsfrihetskommisjonens tiltak8 for å motvirke hat og diskriminering overfor urfolk og minoriteter inkluderer å øke synligheten om og kunnskap om samer og det samiske i skolen. Det er viktig at også videreutdanning av nåværende lærere blir prioritert for å effektivt kunne gjennomføre målet om kompetanseheving i skolen. Videre må skoleansatte ha kompetanse til å avdekke rasisme og hets og vite hvordan de skal reagere og håndtere det når det skjer.

Av tiltak for å følge opp nåværende rasisme og samehets trenger man gode varslingsrutiner og god oppfølging med samisk kulturkompetanse. Personer som melder inn diskrimineringssaker, hets, trakassering eller hatkriminalitet på bakgrunn av samisk etnisitet bør bli møtt med samisk kulturkompetanse i møte med klageinstanser for å kunne øke tilliten mellom den samiske befolkningen og disse instansene. Av erfaring ser vi at det er få samer som kontakter LDO for å juridisk veiledning ved opplevd rasisme og diskriminering, og etter initiativ fra Sametinget jobber vi får å få på plass et mer tilpasset og tilgjengelig veiledningstilbud til den samiske befolkningen. Det forutsetter imidlertid ressurser til å kunne få dette på plass.

Aktive likestillingstiltak i offentlig sektor

Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 har hele offentlig sektor en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet. Aktivitetsplikten gjelder for alle diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven § 6, og inkluderer dermed aktive tiltak for likestilling for den samiske befolkningen.

En rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter viser at det generelle kunnskapsnivået om samer er lavt blant nordmenn. Rapporten Sannhet og forsoning viser til at problematiske møter med offentlig forvaltning er en vanlig erfaring i den samiske befolkningen, blant annet ved at samiske rettigheter ikke blir realisert eller at samiske områder eller personer blir nedprioritert.

Ansatte i offentlig sektor må ha kunnskap og kompetanse til å kunne gi den samiske befolkningen et likeverdig tjenestetilbud som den norske befolkningen. Dette inkluderer kunnskapsrike skoleansatte og pedagoger som kan oppfylle kompetansemålene i LK20 og ivareta samiske elever i klasserommet på lik linje med norske elever, helsepersonell og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkunnskap og et hjelpeapparat som har kompetanse på å håndtere stress og traumer fra opplevd rasisme og diskriminering. Språklig tilrettelegging gjennom oversetting av offentlige dokumenter, bruk av tolketjenester og samiskspråklige ansatte vil også bidra til å styrke likeverdigheten i det offentlige tilbudet for samiskspråklige.

Vold i nære relasjoner

Det er viktig å følge opp arbeidet mot vold i nære relasjoner i samiske samfunn ved at alle tiltakene i kapittel fire i regjeringens handlingsplan Frihet fra vold (2021-2014) blir implementert og ved at arbeidet følges opp også etter planperioden. Når det gjelder forskningsbehov har LDO merket seg at det kan være behov for å forske på hvem utøverne er, og gå ytterligere inn i årsakene til volden for å kunne forebygge bedre. Departementene bør drøfte med relevante samiske fagmiljøer, Sametinget og samiske organisasjoner om slik forskning trengs. Videre har LDO i møter med ulike samiske fagmiljøer fanget opp at det er ønske om å gjøre tilbudet til voldsutøvere mer tilgjengelig og kjent, og at det er behov for en hjelpetelefon på samisk der man kan være anonym, for eksempel ved å bygge ut VO-linjen med samisk språk- og kulturkompetanse.

Vennlig hilsen
Likestillings- og diskrimineringsombudet