Våre 10 organisasjoner går sammen for å gi støtte til Voldteksutvalgets rapport NOU 2024: 4. Analysen som legges frem er svært viktig og alvorlig; vi har ikke lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt i Norge, og voldtekt er underprioritert i fordelingen av offentlige ressurser. Myndighetene må ta denne ekstremt krasse kritikken på alvor. Kritikken harmonerer med hva våre organisasjoner opplever, og analysen samsvarer med våre erfaringer og vår virkelighetsforståelse. Ansvaret for å ta tak i dette svært alvorlige problemet må plasseres, og det må komme faktiske tiltak og ressurser som en konsekvens. Sammen ønsker vi å trekke frem følgende poeng:

Kjønnsperspektiv

Norge har gjentatte ganger fått kritikk fra FNs kvinnekomite for vår kjønnsnøytrale tilnærming til utforming av politikk1. Komiteen er bekymret for at kjønnsnøytralitet kan fungere som en hindring for å sikre kvinner mot diskriminering og for å oppnå reell likestilling. Vi støtter at Voldtektsutvalget legger et kjønnsperspektiv til grunn i sin analyse: Voldtekt er en form for seksuell, kjønnsbasert vold som rammer en betydelig andel jenter og kvinner i Norge2 . Voldtekt påvirker jenter og kvinners liv og helse, og deres mulighet til å være en del av samfunnet. Denne grunnleggende forståelsen betyr også at tiltakene som settes inn bør ha et tydelig kjønnsperspektiv, slik som også beskrives av utvalget: Det er sentralt at tiltakene i forebyggingsløftet i størst mulig grad er evidensbaserte, og har et tydelig kjønnsperspektiv3.

Forebygging

Rapporten understreker at voldtekt ikke tas på alvor, hverken som et samfunnsproblem eller som et folkehelseproblem. Dette vises i politikernes manglende vilje til å investere i forebygging, som har foregått over mange regjeringsperioder. Det er et massivt behov for forebygging, og det ligger et stort uforløst potensial i forebyggingsarbeidet for å bekjempe voldtekt. Vi trenger:
- Prioriterte ressurser og midler til et massivt forebyggingsløft
- En reell satsning på styrket seksualitetsundervisning i hele utdanningsløpet

Samtykkelov

Våre organisasjoner mener det er vanskelig å diskutere voldtekt uten å nevne behovet for en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. Vi mener dette blant annet er svært viktig som en forebyggende effekt ved å bidra til holdningsendring, og at en slik bestemmelse vil gjøre det enklere å formidle hva voldtekt er. Vi mener at en samtykkelov må basere seg på en ja-betyr-ja-modell.


Signert av:
Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)
Norges Kvinnelobby v/ Helle Borgen, leder
Kvinnefronten
Sex og samfunn v/ Inger Sønderland, daglig leder1 Hentet fra FNs kvinnediskrimineringskomités 10. rapport om Norge: Committee notes that, as a general rule, Norwegian legislation is gender-neutral. It reiterates its concern that gender-neutral legislation, policies and programmes might result in an inadequate protection of women against direct and indirect discrimination and hinder the achievement of substantive equality between women and men. (s.3)
2 NOU 2024: 4 s. 185
3 NOU 2024: 4 s. 192