Ombudet mottok flere henvendelser på bakgrunn av annonsering av ledige stillinger som kabinansatte i et flyselskap. Ombudet kom frem til at stillingsannonsen var diskriminerende pga kjønn, alder og nasjonal opprinnelse. Det fremgikk av den aktuelle stillingsannonsen at stillingene var forbeholdt kvinner i alderen 20-25 år av norsk nasjonalitet.

Det er forbudt å lyse ut en stilling for bare det ene kjønn, eller at utlysningen for øvrig gir inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn. Det er videre ikke lov å diskriminere på grunn av alder. Dette forbudet omfatter alle sider ved arbeidsforholdet, også utlysning av stilling. Videre er det heller ikke adgang til å utlyse annonser som diskriminerer på grunnlag av nasjonal opprinnelse.

Forbudet gjelder med mindre man har en åpenbar grunn til å lyse ut en stilling for personer av det ene kjønnet, i en bestemt aldersgruppe eller en bestemt nasjonal opprinnelse. Lovens vilkår tolkes strengt. Kravet til åpenbar grunn forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold.

Formålet med kravet til kjønnsnøytrale annonser er at de vil virke som en oppfordring til både kvinner og menn om å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, uten hensyn til kjønn og tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for menn og kvinner. Kjønnsnøytrale stillingsannonser er en forutsetning for et mer likestilt og dermed mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. De samme hensyn gjør seg gjeldende i forhold til ikke å vektlegge alder og nasjonal opprinnelse ved utlysning av ledig stilling.

Konklusjon

Ombudet fastslo at stillingsannonsen var diskriminerende. Ombudet kunne ikke se at det forelå noen tungtveiende grunner for at forskjellsbehandling på de aktuelle grunnlag skulle være tillatt. Flyselskapet tok ombudets uttalelse til etteretning, og stoppet de aktuelle annonsene, samt selve ansettelsesprosessen.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn, alder, nasjonal opprinnelse.
Saksnummer: 06/405.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4, andre ledd, arbeidsmiljøloven § 13 (1) og diskrimineringsloven § 4.