Kan ikke kreve gode norskkunnskaper for sjåfører

Ombudet behandlet på eget initiativ en jobbannonse publisert på FINN.no som søkte etter ”sjåfører og hjelpemenn” og stilte krav om ”gode norskkunnskaper”.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ba arbeidsgiveren redegjøre for stillingsannonsen. Arbeidsgiveren fikk god tid og flere anledninger til å besvare ombudets henvendelse, men ombudet mottok aldri noe svar.

Ombudet vurderte om arbeidsgiveren handlet i strid med diskrimineringslovens forbud mot diskriminering på grunn av språk. Selskapet stilte nemlig krav om gode norskkunnskaper for stillinger som sjåfører og hjelpemenn.

Konklusjon

Arbeidsgiveren oppfylte ikke sin bevisbyrde, og ombudet konkluderte derfor med at arbeidsgiveren hadde overtrådt diskrimineringslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av språk.

Ombudet understrekte også at stillingsbetegnelsen ”hjelpemenn” kan oppfattes som at arbeidsgiveren ønsker seg menn til stillingen, i strid med likestillingsloven. Ombudet oppfordret derfor arbeidsgiveren til å benytte kjønnsnøytrale betegnelser i fremtiden.

Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn/Språk.
Saksnummer:   06/592.
Lovanvendelsen:   Diskrimineringsloven § 4/Likestillingsloven § 4
.