Strenge vilkår for positiv særbehandling

Mannen ble først innstilt til jobben som undervisningsinspektør, men arbeidsgiver endret i siste liten innstillingen for å opprettholde kjønnsbalansen. Han mente seg ulovelig forskjellsbehandlet og fikk medhold av ombudet.

Klager hadde vikariert som avdelingsleder i over halvannet år før han søkte den faste stillingen som fast undervisningsinspektør. Han ble innstilt som nummer en både fordi han hadde vikariert i stillingen, og fordi han var den eneste av søkerne som hadde ledererfaring fra grunnskolen i kommunen.

I et drøftningsmøte mellom ledelsen og Utdanningsforbundet ble innstilingen endret og en kvinne ble tilsatt i stillingen. Arbeidsgiveren ønsket nemlig ikke å endre kjønnsbalansen i skoleledergruppen. Derfor ble tre kvinner og tre menn ansatt i de utlyste skolelederstillingene.

Klager hevdet overfor ombudet at han var diskriminert på grunn av sitt kjønn. Han viste til kvalifikasjonene sine samt korrespondansen med ledelsen etter at han var vraket. I et skjermbrev fra arbeidsgiveren fremgikk det at han ”blir ofret på grunn av kjønnsbalanse” og ”hadde du vært ikke vært mann så hadde du fått den”.


Likestillingsloven sier at det i utgangspunktet ikke skal gjøres forskjell på kvinner og menn ved ansettelser. Samtidig godtar loven i visse tilfeller særbehandling av det ene kjønn, dersom det samsvarer med likestillingslovens formål.

Konklusjon

Etter en konkret helhetsvurdering kom Likestillings- og diskrimineringsombudet frem til at klager var bedre kvalifisert enn kvinnen som fikk jobben. Hadde arbeidsgiver allikevel lov til å særbehandle kvinnen?

Ifølge rettspraksis er det kun moderat kvotering som er tillatt ved positiv særbehandling. Moderat kvotering betyr at personen som skal særbehandles må være likt eller tilnærmet like godt kvalifisert som personen som forbigås.

Ombudet kom i dette tilfellet fram til at arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at kvinnen var tilnærmet likt kvalifisert som klager. Derfor kunne de ikke benytte seg av positiv særbehandling.

Uten betydning for utfallet i denne konkrete saken, uttaler ombudet at det antakelig ikke ville vært adgang til positiv særbehandling selv om kvinnen som fikk stillingen, hadde vært like godt kvalifisert som klager. Tiltaket ville mest sannsynlig ikke være egnet til å fremme likestilling på den aktuelle skolen. Kjønnsfordeling må vurderes i henhold til den enkelte arbeidsplass og ikke i henhold til hele skoleetaten i kommunen, som kommunen hadde gjort.

Ombudet uttalte derfor at arbeidsgiveren må vurdere kjønnsbalansen ved den enkelte avdeling, institutt, departement og så videre, ikke blant ansatte i samme stillingsgruppe med samme arbeidsgiver dersom de ønsker å benytte positiv særbehandling.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer:   06/810.
Lovanvendelse:  Likestillingsloven § 4 jf § 3 a.