Arbeid av ulik verdi kan gi ulik lønn

Mannen mente to kvinner i samme bedrift tjente mer enn ham, selv om alle utførte arbeid av lik verdi. Gjennom fagforeningen sin, klaget han arbeidsgiver inn for ombudet for brudd på likestillingsloven, men fikk ikke medhold.

En elektromaskinist ved et e-verk klaget på to tilfeller av forskjellsbehandling gjennom sin fagforening. Den ene saken ble henlagt fordi lønnsforskjellen var for liten, ca. 5000 kroner. Saken ombudet opprettholdt var i forhold til en kvinne som arbeidet som økonomikonsulent.

Fagforeningen hevdet mannen utførte arbeid av lik verdi som økonomikonsulenten.

E-verket hevdet at det var forskjeller mellom stillingene som medførte at det ikke var mulig å vurdere om stillingene hadde lik verdi.  Stillingsinnholdet var nemlig veldig forskjellig. Den ene stillingen hadde salg og økonomi som sitt ansvarsområde, mens den andre stillingen var en elektromaskinist.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom til at økonomikonsulenten var plassert høyere i hierarkiet, hadde større personalansvar og større faglig ansvar. Det ble også stilt krav til høyere utdanning i hennes stilling.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at arbeidet til økonomikonsulenten hadde en objektivt større verdi enn klager. Konklusjonen var derfor at partene ikke utførte arbeid av lik verdi og at likestillingsloven ikke var brutt.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/936.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5 jf § 3.