Diskriminering på grunn av kjønn og alder i stillingsannonse

En mann klaget til ombudet på en stillingsannonse der arbeidsgiver kun ville vurdere kvinnelige søkere mellom 24 og 30 år. Slike annonser er ulovlige, konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet i uttalelse 3. september 2007.

Ombudet henvendte seg til selskapet og viste til bestemmelsene i likestillingsloven som forbyr å lyse ut en stilling for bare det ene kjønn og arbeidsmiljøloven som forbyr å diskriminere noen på grunn av alder ved ansettelser. Ombudet ba oss om at selskapet rettet seg etter lovens bestemmelser og endret stillingsannonsen sin i tråd med disse.

Konklusjon

Ombudet ga en uttalelse om at annonsen stred mot forbudet mot diskriminering på grunn av både kjønn og alder i henholdsvis likestillingsloven og arbeidsmiljøloven. Ombudet kunne ikke ut fra annonseteksten se at selskapet hadde saklig grunn til å utelukke verken menn eller personer utenfor den angitte aldersgruppen fra å søke på stillingen.

Ombudet ba om en tilbakemelding på om stillingen var besatt og en bekreftelse på at selskapet for fremtiden ville rette seg etter bestemmelsene i Likestillingsloven og arbeidsmiljøloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn og alder.
Saksnummer: 07/1283.
Lovanvendelse: Likestillingslovens § 4, ledd jf § 3 og arbeidsmiljølovens § 13-1, jf § 13-2 (1) a).