Sak om forbigåelse ved ansettelse på grunn av kjønn

En mann søkte på en stilling som politiførstebetjent i en politistasjon. Han mente at han var blitt forbigått ved ansettelse på grunn av kjønn. Politidistriktet mente av han ikke var formelt sett best kvalifisert til den aktuelle stillingen, og fikk medhold av ombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra en mann som hadde søkt på en stilling som politiførstebetjent. Han ble innstilt som nummer 1 av politistasjonen. Politistasjonens innstilling ble imidlertid tilsidesatt av ansettelsesrådet i politidistriktet, og kvinnen som var innstilt som nummer 2 i første innstillingsrunde, ble ansatt. Mannen mente at han var bedre kvalifisert enn kvinnen som ble ansatt, og at ansettelsesrådet ansatte en mindre kvalifisert kvinne fordi det er få kvinnelige førstebetjenter i politidistriktet. Han viste blant annet til at han hadde 15 års lengre arbeidserfaring i politiet. Mannen mente av vilkårene for positiv særbehandling ikke var oppfylt og at ansettelsen av kvinnen var ulovlig.

Ansettelsesrådet påberopte ikke at adgangen til positiv særbehandling av anvendt. Rådet mente at kvinnen var bedre kvalifisert til den aktuelle stillingen. Det ble i denne forbindelse vist til kvinnens videreutdanning innenfor det aktuelle fagområdet, som også var uttrykkelig påkrevd i utlysningsteksten. Rådet mente at hennes videreutdanning ikke var tilstrekkelig vektlagt av politistasjonen.

Det er ikke lov å forskjellsbehandle på grunn av kjønn ved ansettelse. I offentlig forvaltning skal den best kvalifiserte søkeren som skal få stillingen.

Ombudet foretok en sammenligning av kvalifikasjonene og var enig med rådet om at kvinnen var best kvalifisert til stillingen. Ombudet la i denne forbindelse til grunn at det ikke er slik at den med lengst erfaring uten videre er å anse som best kvalifisert, eller skal ha en form for fortrinnsrett ut fra ansiennitetsbetraktninger. I tillegg til erfaringens lengde, vil erfaringens innhold, samt øvrige kvalifikasjoner og personlige egenskaper inngå i en helhetsvurdering.

Etter en totalvurdering mente ombudet at klager ikke var best kvalifisert til stillingen. Han kunne dermed ikke sies å ha blitt forbigått ved ansettelse. Det forelå heller ingen holdepunkter i saken for at kjønn hadde hatt noen innvirkning på ansettelsesrådets kvalifikasjonsvurdering og innstilling. Ombudet fant at det ikke var grunn til å tro at klager var forbigått ved ansettelse på grunn av kjønn.

Les hele uttalelsen her.