Ombudet mente at inngangspartiet til en kafé i Oslo ikke var universelt utformet.

Ombudet fant likevel at kafeen ikke brøt plikten til UU i DTL § 9 fordi det ville være uforholdsmessig byrdefullt for kafeen å plassere en permanent rampe ved inngangspartiet. Dette var fordi samferdselsetaten i Oslo har praksis om ikke å gi dispensasjon for å bygge rampe på fortau som har mindre enn 2 meter i gjenværende fortausbredde. I dette tilfellet ville en permanent rampe ført til mindre enn 2 meter fortausbredde. Kafeen har kjøpt inn en folderampe, selv om ombudet mener dette i utgangspunktet ikke er nok til å tilfredsstille kravet til UU, oppfordret ombudet kafeen til å ta folderampen i bruk umiddelbart.

Saksnummer: 10/1387
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato: 15. november 2010

SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV CAFE LAUNDROMAT

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. september 2009 på at U2 Cafe Drift AS ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (DTL) § 9. Grunnen er at kunder må forsere et høyt trappetrinn inn til Cafe Laundromat på Bislett i Oslo.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at U2 Cafe Drift AS ikke bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler på Bilsett i Oslo, jf. DTL § 9 tredje ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt partene mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet bygger på partenes skriftlige redegjørelser i sin fremstilling av sakens bakgrunn.

U2 Cafe Drift AS driver Cafe Laundromat på Bislett i Oslo. For å komme inn i lokalene må kunder forsere et høyt trappetrinn i inngangspartiet noe som begrenser tilgjengeligheten. Kafeen har imidlertid løse skinner som legges ut ved behov.

Ombudet har på forespørsel til Oslo kommune Samferdselsetaten i en lignende sak, fått en redegjørelse om krav til fri bredde på fortau av hensyn til fremkommelighet. Samferdselsetaten opplyser i brev av 10. september 2010 at de normalt ikke ønsker at det etableres faste installasjoner på regulert fortau. Av tilgjengelighetshensyn, da spesielt med tanke på synshemmede, mener etaten at en rampe kan fremstå som en fysisk hindring, samtidig som den kan presse fotgjengere ut i kjørebanen. Samferdselsetaten opplyser videre at de kan gi dispensasjon for bygging av ramper, når gjenværende bredde på fortau er 2,5 – 2 meter.

I klagen fremgår det at Cafe Laundromat har ett trappetrinn i inngangspartiet. Det er i utgangspunktet i strid med prinsippet om universell utforming.

Advokat Syrdal Christiansen anfører på vegne av U2 Cafe Drift AS til at lokalene kafeen er etablert i er vernet, og står på Byantikvarens gule liste. Videre vises det til fortauet ved inngangspartiet er svært smalt. Innklagede viser til at dersom det ble bygget en permanent rampe som tilfredsstiller kravene i Norsk Standard, ville dette bli svært vanskelig for de som ferdes på fortauet. Fotgjengere og rullestolbrukere ville da bli presset ut i den svært trafikkerte rundkjøringen på Bislett. Det vises til at Oslo kommune i utgangspunktet krever at det skal være minst 2 meter fri bredde. Når det er sterk trafikk direkte utenfor fortauet, stilles det naturlig nok enda strengere krav.

Virksomheten viser også til at de har kjøpt inn en folderampe, levert av firmaet Handicare. Denne rampen legges ut ved behov, og sikrer tilgjengelighet til virksomheten for rullestolbrukere. Det er også satt opp en ringeklokke utenfor døren. Virksomheten har lagt frem fotografier av inngangspartiet for ombudet.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten med tiltak som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Fordi U2 Cafe Drift AS henvender seg til kunder i sin alminnelighet har virksomheten plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge inngangsparti og de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av kundene,  på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, kan få  tilgang til virksomhetens lokaler.

Er U2 Cafe Drift AS universelt utformet?

Det første ombudet må ta stilling til er om U2 Cafe Drift AS tilfredsstiller kravet til universell utforming. I inngangspartiet til lokalet er det ett trappetrinn. En slik utforming begrenser tilgjengeligheten og vil følgelig ikke være i tråd med standarden universell utforming.

Virksomheten viser til at de har kjøpt inn en folderampe, som kan legges ut ved behov, og at det er satt opp en ringeklokke utenfor døren. På den måten kan rullestolbrukere tilkalle betjeningen ved behov.  En slik særløsning er ikke i tråd med kravene til en universelt utformet løsning. Deltasenteret har definert universell utforming slik:

”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming”.

U2 Cafe Drift AS oppfyller derfor ikke kravene til universell utforming.

Vil krav om universell utforming være uforholdsmessig?

Ombudet må deretter vurdere om det vil være en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming av inngangspartiet til U2 Cafe Drift AS. Det er U2 Cafe Drift AS som har bevisbyrden for at det vil være en uforholdsmessig byrde å gjøre inngangspartiet universelt utformet.

Plikten til universell utforming gjelder med mindre de tiltakene som må gjennomføres er en uforholdsmessig byrde for virksomheten. I denne vurderingen kan det blant annet legges vekt på kostnader ved utbedringen og vernehensyn. Det er innehaver av virksomheten som må dokumentere at det er en uforholdsmessig byrde for virksomheten å foreta de nødvendige utbedringer.

Ombudet ser av fotografiene virksomheten har lagt frem, at det vil bli liten plass til permanent rampe med snuplass på fortauet utenfor kafeen. Det vil ikke være et gjenværende areal på fortauet på 2 meter, dersom permanent rampe blir installert. I denne saken vil derfor retningslinjer og krav til utforming av permanent rampe, og samferdselsetatens praksis om ikke å gi dispensasjon for å bygge rampe på fortau som har mindre enn 2 meter i gjenværende fortausbredde, gjøre det umulig å bygge rampe utenfor U2 Cafe Drift AS. Det vil derfor være uforholdsmessig byrdefullt å kreve at virksomheten gjør dette på nåværende tidspunkt.

Konklusjon

U2 Cafe Drift AS bryter ikke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, fordi universell utforming av inngangspartiet til kafeen ikke lar seg gjennomføre.

***
Ombudet ser imidlertid grunn til å påpeke at selv om det på nåværende tidspunkt er uforholdsmessig byrdefullt eller umulig for en virksomhet å sikre universell utforming, så vil det ikke si at virksomheten er unntatt fra plikten til universell utforming for all fremtid. For det første må virksomheten uansett sikre best mulig tilgjengelighet til sine lokaler, for eksempel ved hjelp av folderampen. Denne bør tas i bruk umiddelbart.

For det andre bør virksomheten vurdere mulighetene til å flytte til mer egnede lokaler, dette vil for eksempel gjøre seg gjeldende ved utløp og fornyelse av leiekontrakt. Ombudet vil derfor kunne vurdere på ny om U2 Cafe Drift AS tilfredsstiller kravene til universell utforming.