Pålegg om nye arbeidsoppgaver utenfor den ansattes ansvarsområde, var ikke et resultat av diskriminering.

En mann hevdet å være diskriminert på grunn av etnisitet og språk. Han mente at han ikke hadde tilstrekkelig språkkunnskaper til å sette seg inn i sine rettigheter og plikter etter arbeidskontrakten, noe som arbeidsgiver utnyttet ved å pålegge ham nye og tyngre arbeidsoppgaver.

Arbeidsgiver bestred at mannen hadde blitt diskriminert, men var enige i at han uten arbeidsgivers viten hadde blitt pålagt arbeidsoppgaver utenfor sitt ansvarsområde.

Partene ble innkalt til et møte, hvor en tolk også var tilstede, her ble det utarbeidet en ny stillingsinstruks. Samtidig skulle de øvrige ansatte ved arbeidsplassen få beskjed om at det kun var en av hans overordnede som kan pålegge nye oppgaver.

Da den diskriminerende handling opphørte og de påklagede forhold bortfalt, fant ombudet ikke grunn for videre behandling og saken ble henlagt.

Saksnr; 09/1908
Lovanvendelse; Diskrimineringsloven § 4
Dato: 19.04.2010

HENLEGGELSE AV KLAGESAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV SPRÅK OG ETNISITET

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 11. september 2009 fra A.

A er ansatt av B kommune som tilsynsvakt på X, Y og Z skole. I klagen trekker A frem tre forhold:

For det første mener han at arbeidet ikke er tilrettelagt slik han har behov for. A er på 50 % attføring og kan blant annet ikke utføre tunge løft. For det andre hevder A at han blir pålagt å utføre arbeidsoppgaver som ikke ligger til stillingen. For det tredje hevder A at han ikke har fått noen lønnsjustering siden ansettelsen i januar 2008. Han får heller ikke får utbetalt sykepenger når han blir syk, men blir i stedet henvist til NAV.

A mener at han utnyttes på jobben på grunn av sin etniske bakgrunn og manglende norskkunnskaper. Da han på bakgrunn av dette ikke er så godt kjent med sine rettigheter og plikter, mener han at han pålegges arbeidsoppgaver som blant annet renholderne opprinnelig skal utføre. A ønsker at ombudet skal vurdere om han har blitt diskriminert på grunn av etnisitet eller språk.

Når det gjelder tilrettelegging av arbeidet, viser kommunen til den individuelle oppfølgingsplanen av 8. august 2008 og møte av 17. oktober 2008. Her ba arbeidsgiver om konkrete ønsker om tilretteleggingstiltak, og A skal ha svart at tilrettelegging ikke var nødvendig. På bakgrunn av klagen til ombudet ble det avholdt et møte 26. januar 2010.

På nevnte møte fremkom det at A har fjernet mer søppel enn forutsatt og daglig ryddet stoler og bord i klasserom, noe som ikke hører inn under hans ansvarsområde. Tilsynsvaktens oppgaver ble presisert, og de øvrige ansatte ved skolene skal gjøres kjent med at det kun er rektor som kan pålegge tilsynsvaktene oppgaver. Denne nye ”stillingsinstruksen” skal forsøkes frem til juni 2010, da partene igjen møtes for en evaluering.

Kommunen avviser at As lønn ikke har blitt justert siden ansettelsen. Bidrangi ble ansatt med en årslønn på kr 265 800 og har i dag en årslønn på 289 000 kroner. Ved innlevering av sykemelding har A også fått utbetalt sykepenger, noe som arbeidsgiver etterpå har fått refundert fra NAV.

B kommune avviser at A blir diskriminert på grunn av etnisitet eller språk. Det vises til at den andre tilsynsvakten er etnisk norsk og har samme arbeidsoppgaver som A.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd. 

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet har en skjønnsmessig adgang til å henlegge saker dersom det viser seg at det ikke er grunn til videre behandling, jf. Ot.prp. nr. 34 (2004-2005).

Ombudets vurdering er at kommunen har tilbakevist As påstander om manglende lønnsutvikling. Kommunen erkjenner at A, uten deres viten, har utført arbeidsoppgaver som ikke er knyttet til stillingen. Etter ombudets vurdering er dette imidlertid avhjulpet ved at As arbeidsoppgaver nå har blitt presisert i ny ”stillingsinstruks”, som skal prøves ut frem til juni 2010, samtidig som han skal ha blitt forklart dette ved hjelp av en tolk. A skal kun tømme papp og papir plassert på bestemte plasser i korridorene, og fjerne to poser med bleieavfall. Han skal ikke rydde bøker, bord og stoler i klasserommene til daglig. Følgelig mener ombudet at den nye stillingsinstruksen også ivaretar As behov for tilrettelegging.

Under henvisning til at de påklagede forhold nå har bortfalt, finner ikke Likestillings- og diskrimineringsombudet grunn til videre behandling av klagen.

Konklusjon

Saken henlegges. Det forutsettes imidlertid at B kommune følger opp den nye ”stillingsinstruksen”. Likestillings- og diskrimineringsombudet ber om nærmere tilbakemelding av evalueringen i juni 2010.