09/2485: Nes kommune ikke bryter plikten til universell utforming

Ombudet kom til at Nes kommune ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Da det ble installert HC- toalett i rådhuset og inngangspartiet ble utbedret.

Ombudet mottok en klage på at det ikke var noe HC-toalett i Rådhuset og inngangspartiet ikke var tilgjengelig. Ombudet kom til at Nes kommune ikke handlet i strid med loven, da de påklagede forholdene ble utbedret

Saksnummer: 09/2485.
Dato: 30. juni 2011
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Ombudets uttalelse

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage på Rådhuset i Nes den 4. desember 2009. Rådhuset har ikke toalettfasiliteter som er tilgjengelige for rullestolbrukere og inngangen med rampe låses kl.16. På bakgrunn av dette mente klager at manglende tilgjengelighet ved rådhuset var i strid med kravet til universell utforming, jf diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Nes kommune opplyste i brev av 3. januar 2011 at de har etablert et HC- toalett i hovedbygningen i rådhuset som alt er tatt i bruk, videre har kommunen allerede avsatt midler i 2011 til utbedring av inngangspartiet.

På bakgrunn av dette mente ombudet at kommunen hadde sannsynliggjort at de ville sikre universell utforming av de påklagede forhold ved rådhuset. Herunder viser ombudet til sitt brev av 20. januar 2011 om at saken avsluttes. For ordens skyld formaliseres ombudets konklusjon i denne uttalelse.

Ombudet konkluderer med at det påklagde forholdet ikke lenger er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Ombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, jf. vedlagte orientering.

16. juni 2011


Sunniva Ørstavik
likestillings- og diskrimineringsombud