10/1311: Spørsmål om diskriminering ved utbetaling av sykepenger

En mann som kommer fra Sudan hevder at Nav diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av sykepenger. Ombudet uttaler at Nav ikke opptrådte diskriminerende.

Mannen oppfattet at den Nav-ansatte i skranken hvor det var hans tur til å bli betjent, heller betjente en annen person og at hun betjente ham uhøflig og mangelfullt.

Det viste seg senere at hans sykmelding ikke var registrert, og mannen fikk sent utbetalt sykepenger for den aktuelle perioden.

Navs forklaring er at mannen tidligere hadde levert sykmelding med manglende opplysninger, og at han dermed hadde fått skjemaet i retur. Om betjeningsrutinene i skranken beskriver de at noen henvender seg til publikumsveilederne før veilederne er ferdige med forrige samtale. De blir da betjent, men veilederne prioriterer da dem som allerede sitter i samtale, uten å avvise den andre.

Saksnr.: 10/1311
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4
Dato: 01.02.2011

 

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

A er ansatt hos renholdsselskapet B. Han er fra Sudan. A ble sykmeldt og leverte i den forbindelse inn flere krav på sykepenger til Nav [X bydel]. A var sykmeldt i følgende perioder:

  • 29. april - 12. mai 2010
  • 13. mai - 26. mai 2010
  • 27. mai - 9. juni 2010
  • 10. juni - 23. juni 2010
  • 24. juni - 2. juli 2010
  • 3. juli - 13. august 2010

Den 11. mai fikk A utbetalt sykepenger fra Nav. Den 9. juni 2010 fikk A ved en feil utbetalt lønn fra B for mai måned. A fikk utbetalt sykepenger først i slutten av juli. Partene er uenig om årsaken til den sene utbetalingen.  

A og Nav [X bydel] er uenige om hendelsesforløpet i saken, se partenes anførsler.

A opprettet klagesak hos ombudet den 20. juli 2010.

Partenes syn på saken

A hevder at Nav [X bydel] har diskriminert ham på grunn av nasjonal opprinnelse i strid med diskrimineringsloven § 4.

A kom til Nav-kontoret i april for å levere sykmeldingen som gjelder perioden 29. april-12. mai 2010. Han tok en kølapp, og da det ble hans tur satt det en kvinne på en stol foran luken til den ansatte. Han antar at kvinnen var en venninne eller slektning av ansatte. Kvinnen hadde kølapp før A, og det ble hennes tur i luken til venstre for den nevnte ansatte. Hun ville ikke dit. Den ansatte spurte A om hun kunne betjene kvinnen før ham, hvorpå A svarte nei, og at hennes tur var i luken ved siden av. Den ansatte svarte på en ubehagelig måte om han ønsket å levere sykmeldingen sin. A svarte ja, og hun tok imot sykmeldingen uten å spørre om fødselsnummeret hans eller legitimasjon. A ble da i tvil om sykmeldingen ble registrert.

Da A kom til Nav-kontoret den 16. juni 2010 for å få et bevis på at han ikke har fått utbetalt dobbel lønn, som han kan vise arbeidsgiveren, fortalte en annen ansatt ham at han ikke hadde levert sykmelding for perioden 29. april-12. mai 2010. A fortalte den ansatte om opplevelsen han hadde på Nav-kontoret i april. Hun svarte med at sykmeldingen ikke var i systemet og at Nav ikke gjør feil. A ble da sikker på at den ansatte som behandlet kravet hans om sykepenger i april var useriøs og rasistisk.

Deretter ba den ansatte A om å fylle ut skjema, selv om han hadde levert det før og fått betalt for det. I tillegg ga hun ham en oppfølgingsplan. Samme dag tok A oppfølgingsplanen til arbeidsgiveren, de fylte den ut sammen og leverte den samme dag. Navs forklaring er dermed ikke riktig. A mener det viser at Nav ikke er påpasselige med å kontrollere dokumenter når de leveres.

A viser til at forsinkelsen av utbetalingen av sykepenger ikke skyldes manglende dokumentasjon.

Nav [X bydel ] avviser å ha handlet i strid med diskrimineringsloven § 4. Nav [X bydel] har ikke registrert svikt i rutiner i denne saken.

Nav Forvaltning mottok sykmelding fra A den 15. mars 2010. Sykmeldingen ble returnert A den 13. april 2010 med beskjed om å fylle ut manglende punkter.

Den 20. april 2010 mottok Nav [X bydel] sykemelding fra A for perioden 1. april-14. april 2010, som ble oversendt Nav Forvaltning. Den 27. april 2010 returnerte Nav Forvaltning kravet til A fordi det ikke var utfylt riktig. A ble da bedt om å levere dokumentasjon på arbeids- og inntektsforhold.

Den 29. april 2010 leverte A inn krav om sykepenger for perioden 15. april-28. april 2010.

A leverte inn krav om sykepenger den 3. mai 2010 for perioden 15. mars-23. mars 2010. Den 3. mai 2010 mottok Nav [X bydel] inntektsopplysninger fra A, som ble sendt over til Nav Forvaltning.

A fikk sin første sykepengeutbetaling den 10. mai 2010.

A leverte inn krav på sykepenger den 14. mai for perioden 13. mai-26. mai 2010. Den 31. mai leverte han inn krav på sykepenger i perioden 27. mai-6. juni 2010. Den 15. juni 2010 leverte han inn krav om sykepenger for perioden 10. juni-23. juni 2010, som ble sendt Nav Forvaltning.

I perioden 16. juni-29. juni 2010 er det ikke registret noen henvendelse fra A. En eventuell henvendelse fra A i publikumsmottaket den 16. juni 2010 er ikke sporbar.

Veilederne i publikumsmottaket kaller inn personer til samtaleluker etter tur. Det hender at enkelte henvender seg til en veileder før samtale med en annen person er avsluttet, noe A beskrivelse tyder på. I slike tilfeller kommuniserer veiledere med begge personene, men prioriterer den som allerede sitter i samtale, uten å avvise den andre. A beskrivelse tyder på at han har opplevd dette som et forsøk på avvisning.

Den 30. juni fikk Nav melding fra B om at A hadde fått utbetalt lønn for en periode han hadde utbetalt sykepenger. Denne ble oversendt Nav Forvaltning til behandling.

A møtte opp i publikumsmottaket ved Nav [X bydel] og etterlyste sykepengeutbetaling den 12. juli 2010. Han fikk da beskjed om at en sykemelding som var returnert fra Nav Forvaltning den 21. april 2010 ikke var mottatt hos Nav. A påstår å ha levert og kopi av saken gjentatte ganger. Etter avklaring med Nav Forvaltning hjelper veilederen i mottaket ham å fylle ut en erstatningssykemelding på grunnlag av kopien A hadde med seg og sender deretter det mottatte dokumentet til Nav Forvaltning. Senere samme dag leverte A kopi av sykemeldinger for perioden 29. april - 12. mai 2010. Utbetaling av sykepenger skjer den 19. juli og 20. juli 2010.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskrimineringsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 2.
Diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, jf. loven § 4 første ledd.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt over blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. diskrimineringsloven § 10.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Nav [X bydel] handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 ved behandlingen av A krav på sykepenger.

Det er klager som i utgangspunktet har bevisføringsrisikoen for at diskriminering har funnet sted. Ombudet har vurdert om det er ”grunn til å tro” at Nav [X bydel] la vekt på A nasjonale opprinnelse ved behandlingen av hans krav på sykepenger, jf. diskrimineringsloven § 10. En påstand fra klager er ikke i seg selv nok til at bevisbyrden går over på Nav [X bydel]. Det må vurderes konkret om sakens ytre omstendigheter støtter As påstand om diskriminering.

Det er uenighet mellom partene om deler av faktum i saken. A hevder den ansatte hos Nav [X bydel] har unnlatt å registrere kravet hans om sykepenger, og at forsinkelsen av utbetalingen ikke skyldes manglende dokumentasjon fra hans side. Nav [X bydel] viser til at As opplevelse av avvisning trolig skyldes en misforståelse, og at utbetalingen ble forsinket som følge av manglende utfylling av papirene.

A har utvilsomt følt seg dårlig behandlet. Det har slik ombudet ser det trolig skjedd en feil slik at As krav på sykepenger ikke ble registrert. Hva som er bakgrunnen for feilen er uklart, men ombudet finner uansett ingen holdepunkter som tilsier at A ble behandlet annerledes enn andre ville ha blitt på grunn av etnisitet.

På bakgrunn av framlagt dokumentasjon og opplysninger i saken finner ombudet at Nav [X bydel] ikke har handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 i forbindelse med behandling av As krav på sykepenger. 

Konklusjon

Nav [X bydel] handlet ikke i strid med diskrimineringsloven § 4 ved behandlingen av As krav på sykepenger.