09/44, 09/45, 09/46, 09/49, 09/50, 10/1946: Utilgjengelig inngangsparti på Karl Johans gate

NHF har klaget inn flere butikker på Karl Johans gate. Klagene går på at butikkene har et utilgjengelig inngangsparti i form av trapper/trinn.

Butikkene som er klaget inn er lokalisert i bygninger som er vernet etter plan- og bygningsloven. Vernehensyn begrenser muligheten til å foreta fysiske inngrep i fasaden. Ombudet ser derfor at hensynet til tilgjengelighet lett kan komme i konflikt med hensynet til vern. Ombudet har på bakgrunn av dette hatt møter med Byantikvaren med spørsmål om hvilke endringer som kan foretas i butikkenes inngangsparti uten at det i for stor grad går utover bygningenes verneverdi.

Det er satt i gang et prosjekt ” Levende Oslo” som er underlagt Byrådet. Prosjektet har planlagt oppstartsmøte i juni 2011, og har som mål å få til bedre tilgjengelighet på hele Karl Johan. Det vil også sikres en mer enhetlig løsning for de innklagede butikkene.

Carlings

Carlings oppfyller ikke kravene til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, ettersom butikkens inngangsparti består av en terskel på noen centimeter som gjør det vanskelig for rullestolbrukere å komme inn i butikken. I uforholdsmessighetsvurderingen har ombudet vurdert vernehensyn og det forestående prosjektet ”Levende Oslo” opp mot den utbedringen som kreves ved Carlings sitt inngangsparti. Ombudet finner at det ikke er mye som skal til for å gjøre inngangspartiet tilgjengelig, utbedringen kan lettest gjøres ved å fjerne terskelen ved inngangsdøren. Ombudet konkluderer derfor med at Carlings bryter plikten til universell utforming ettersom inngangspartiet ikke er universelt utformet.

Stress

Stress oppfyller i utgangspunktet ikke kravene til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, ettersom butikkens inngangsparti består av en steintrapp med tre trappetrinn og en smal inngangsdør. På grunn av hensynet til vern og igangsettelsen av prosjektet ” Levende Oslo” konkluderer ombudet med at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å sikre kravene til universell utforming på nåværende tidspunkt.

Game Stop

Game Stop oppfyller i utgangspunktet ikke kravene til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, ettersom butikkenes inngangsparti består av flere trappetrinn opp til inngangsdøren. På grunn av hensynet til vern, igangsettelsen av prosjektet ”Levende Oslo” og praktiske vanskeligheter/liten effekt med en midlertidig løsning konkluderer ombudet med at det vil uforholdsmessig byrdefullt å sikre kravene til universell utforming på nåværende tidspunkt.

Jack&Jones og Vero Moda

Jack&Jones og Vero Moda oppfyller i utgangspunktet ikke kravene til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, ettersom butikkene har tre inngangspartier som alle består av trappetrinn. På grunn av hensynet til vern, igangsettelsen av prosjektet ”Levende Oslo” og praktiske vanskeligheter/liten effekt med en midlertidig løsning konkluderer ombudet med at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å sikre kravene til universell utforming på nåværende tidspunkt.

Levi’s

Levi’s oppfyller i utgangspunktet ikke kravene til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, ettersom butikkens inngangsparti består av trappetrinn. På grunn av hensynet til vern og igangsettelsen av prosjektet ”Levende Oslo” konkluderer ombudet med at det vil være uforholdsmessig byrdefullt å sikre kravene til universell utforming på nåværende tidspunkt.

Indiska

Indiska oppfyller i utgangspunktet ikke kravene til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, ettersom det rett innenfor butikkens inngangsdør er trapper til butikkens to etasjer. Indiska har montert en ringeklokke som kunder kan ringe på og deretter bli vist til en heis i nærheten av inngangsdøren. Ombudet presiserer at løsninger der kunder må tilkalle betjeningen for tilgang til butikken ikke er i tråd med kravet til universell utforming. Ombudet ser at det må til omfattende ombygninger med heis mellom etasjene for at butikken skal bli tilgjengelig for rullestolbrukere. Ombudet konkluderer med at det på nåværende tidspunkt vil være uforholdsmessig byrdefullt å sikre kravene til universell utforming.