Restaurant retter opp feil og bryter ikke lenger kravet om universell utforming

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Bølgen & Moi ikke handler i strid med kravet om universell utforming, da manglene har blitt rettet opp.

Ombudet mottok klage på restauranten Bølgen & Moi ved Verftet i Ny-Hellesund. Verftet består av en restaurant, ferieleiligheter og brygge og turområder. Klagen gikk ut på at handikap toalettet i restauranten ikke hadde håndstøtter, og at det var vanskelig å komme frem med rullestol ved uteserveringen på grunn av møblering.

Ombudet kom til at virksomheten ikke handlet i strid med loven, da de skulle montere håndstøtter og lage ny kart for møblering av uteserveringen som ville gi gode nok passasjer for rullestol.

Saqken ble påklaghet til Likestillings- og diskrimineringsnemnda som kom til samme resultat under dissens. Nemndas referanse er 7/2016

  • Saksnummer: 13/2136
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 27. juli 2015

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Verftet i Ny-Hellesund består av ferieleiligheter, en restaurant, flytebrygge og uteområder med blant annet en opparbeidet tursti. A har besøkt verftet og overnattet i en av verftets ferieleiligheter.

Da de påklagede forhold berører forskjellige virksomheter, anser ombudet det som hensiktsmessig å dele saksbehandlingen i fire separate saker. I denne saken ser ombudet nærmere på spørsmålet om manglende universell utforming av restauranten Bølgen & Moi.

På grunn av at klagen gjelder forskjellige virksomheter og at det tok lang tid før ombudet fikk svar på sin anmodning om redegjørelse, har saksbehandlingen dessverre tatt lang tid.

Partenes syn på saken

A:

A hevder at verftet Ny-Hellesund ikke er universelt utformet. A er bevegelseshemmet og bruker rullestol for å forflytte seg.

I restauranten var det et stort toalett for personer med nedsatt funksjonsevne, men toalettet manglet støttehåndtak. A viser til at verftet har vært i drift i to sesonger og lurer på hvorfor dette ikke har blitt ordnet tidligere. A måtte også be omtrent 20 personer om å flytte på seg slik at han kunne komme frem til toalettet. Det burde ha vært tatt hensyn til at det kan være mange besøkende og derfor vanskelig å komme seg frem med rullestol. Uteareal skal fungere for funksjonshemmede både når det ikke er gjester og når det er mye folk. Det skal ikke være nødvendig at mange gjester skal flytte seg når noen må på toalettet. Det burde vært flere muligheter og bredere stier hvor en kommer frem til toalettet.

Bølgen & Moi Ny-Hellesund

Bølgen & Moi viser til at de vil rette opp mangel på støttehåndtak på toalettet. Når det gjelder uteserveringen så mener Bølgen & Moi at det i utgangspunktet skal være god flyt med ramper og passasje i alle retninger. Restauranteier skal sørge for at det foreligger en møbleringsplan før neste sesong som tar hensyn til passasje slik at det er god tilgang til toalett for personer med nedsatt funksjonsevne.

STREK Arkitekter AS:

STREK viser i sin redegjørelse til at verftet ble oppført etter byggteknisk forskrift fra 1997 da byggteknisk forskrift fra 2010 innførte en overgangsordning med valgfrihet til å følge forskrift fra 1997 i inntil ett år.

Restauranten

Rominndeling, tilrettelegging av funksjonskrav er planlagt av STREK. Innredningen i restauranten er utført av Bico AS, i samarbeid med Bølgen & Moi. Adkomsten til restauranten og ett toalettrom i restaurantens første etasje er planlagt tilgjengelige for bevegelseshemmede. Om det er montert støttehåndtak på toalettsetet er de ikke sikre på, men eventuell ettermontering kan enkelt løses. Eventuelle begrensninger av tilgjengelighet inne i restauranten og ved uteserveringen skyldes nok løs innredning og mange gjester. Et bevisst forhold til plassering av de løse møblene vil sikre tilgjengeligheten tilfredsstillende.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

Saken gjelder et vedvarende forhold og behandles derfor etter ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov som trådte i kraft 1. januar 2014. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Brudd på plikten til universell utforming etter § 13 regnes som diskriminering, jf. § 12 første ledd.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 13 andre ledd.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, jf. § 13 tredje ledd første punktum. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Det følger av loven at det særlig skal legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, om virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30 andre ledd bokstav b).

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at verftet Ny-Hellesund er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service. Dette omfatter ferieleilighetene, restauranten og uteområdene.

Ombudet skal ta stilling til om tilgangen til, og utformingen av toalettene til restauranten Bølgen & Moi er i strid med kravet til universell utforming. Innehaveren av restauranten og arkitektfirmaet avviser ikke de faktiske forholdene som klager har påpekt. De påklagde forholdene vil imidlertid bli rettet opp.

Innehaver av restauranten erkjenner at det ikke har vært montert støttehåndtak på handikaptoalettet, men viser til at det må bero på en feil i kommunikasjonen mellom rørlegger og firmaet Bico vedrørende manglende støttehåndtak på handikaptoalettet. Dette skal monteres.

Når det gjelder trange passasjer på uteserveringen, erkjenner virksomheten også at det kan bli trangt når det er mange gjester og møblene flyttes mellom bordene. Innehaver vil utarbeide en møblementsplan som sikrer bedre passasjer til neste sesong.

Virksomheten Bølgen & Moi har dermed søkt å rette opp i de påklagede forhold for å sikre universell utforming av handikaptoalettet og uteserveringen. Ombudet har ikke fått endelig bekreftelse på at de påpekte manglene er utbedret i henhold til planen, og ber om tilbakemelding på dette.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Bølgen & Moi ikke handler i strid med kravet om universell utforming, jf diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13, da manglene har blitt rettet opp.