13/582 En utenlandsk kvinne mente hun ble diskriminert på grunn av etnisitet av barneverntjenesten

En utenlandsk kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun mente hun ble diskriminert på grunn av etnisitet av barneverntjenesten ved håndteringen av plassering av hennes barn.

Kvinnen fødte mens hun satt fengslet og kunne ikke ha omsorg for barnet sitt. Kvinnen mente for det første at kommunen ved barneverntjenesten ikke tok hensyn til barnets beste da de vedtok å plassere barnet. Barn kan ikke sone med mødre i norske fengsler, og ombudet fant ikke holdepunkter som ga grunn til å tro at barneverntjenesten ikke hadde vurdert barnets beste i denne saken.

Ombudet vurderte videre om kvinnen var utsatt for indirekte diskriminering ved at hun ikke fikk dokumenter i forbindelse med plasseringen av barnet oversatt. Ombudet uttalte at det var forståelig at kvinne ønsket å forstå dokumentene, men at hun ikke hadde bedt om å få dem oversatt og at hun heller

Ombudet uttalte at det avgjørende var om barneverntjenestens vedtak og dokumenter ble formidlet på en slik måte at kvinnen forsto innholdet. Det var gjennomført flere møter med kvinnen for å forberede henne på hva som kom til å skje etter fødselen. Det ble ikke lagt frem opplysninger i saken om at kvinnen ikke var kjent med at barnet ville bli plassert i et beredskaps- eller fosterhjem.

Konklusjon

Ombudet kom på denne bakgrunn til at kommunen ikke hadde brutt diskrimineringsloven § 4 under håndteringen av plasseringen av barnet.

  • Saksnummer: 13/582
  • Lovgrunnlag: diskrimineringsloven av 2005 § 4
  • Dato for uttalelse: 22. september 2014