Rullestolbruker fikk likevel fritak for felles postkasseplassering av Posten Norge AS

Ombudet henla klage over manglende fritak for plassering av postkasse i et felles leveringspunkt fra en lokale postenhet, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd.

Den lokale postenheten hadde presisert i avslaget at Posten Norge AS var svært forsiktig med å gi fritak for felles plasseringspunkt, da det var viktig at det var likhet for alle postmottakere. Ombudet fant likevel ikke grunn til videre behandling av saken etter at avslaget ble omgjort av sentralt nivå i Posten Norge AS og klager fikk beholde postluken i garasjen i tilpasset rullestolhøyde.

Posten Norge AS understreket i sin redegjørelse til ombudet at ektefellens arbeid borte fra hjemmet annenhver uke gav grunn til fritak for klager etter Postens konsesjon om utleveringssted punkt 2.4.2 om «Utleveringssted for funksjonshemmede». De beklaget at det ikke var blitt opplyst om klageadgang til Postens kundeservice i avslaget. Klager var fornøyd med sakens utfall.

Ombudet anmodet likevel Posten Norge AS om å utarbeide et rundskriv om behandling av søknader om fritak fra personer med nedsatt fungering, hvor både klageadgang til Posten Norge AS sentralt og Samferdselsdepartementets føringer fremgikk. Grunnen var at ombudet klagesakserfaring kunne tilsi at fritaksadgangen ikke ble praktisert likt i de lokale postenhetene.

Når det gjaldt Samferdselsdepartementets føringer, hadde ombudet innhentet disse i forbindelse med en tidligere lignende sak. I henhold til departementet skulle Posten Norge AS utvise skjønn i sin vurdering av fritakssøknader, jf. konsesjonen punkt 2.4.2, og så langt som mulig imøtekomme anmodninger om tilpasset levering. Det ble understreket at Posten Norge AS skulle bestrebe enighet med postkasseeier om leveringspunkt.

Konklusjon:

Saken henlegges

Oppfølging:

Posten Norge AS gav tilbakemelding om at de ville gå ut med melding internt om at saker om fritak for postkasseplassering for personer med nedsatt fungering skulle behandles etter myndighetenes bestemmelser. Samtidig skulle interne rutinebeskrivelser for saksbehandling i slike saker, inkludert informasjon om klageadgang til sentralt nivå og behandling av klagesaker, presiseres.

  • Saksnummer: 15/255
  • Lovgrunnlag: diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd
  • Dato for henleggelse: 21. april 2014

Sammendrag og anonymisert versjon av henleggelsen

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 17. februar 2015 på Posten Norge AS fra klager.

Klager mener at Posten Norge AS brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven da hun fikk avslag på søknad av 3. februar 2015 om fritak for plassering av postkasse i et felles leveringspunkt. Hun har betydelig nedsatt gangfunksjon, og ønsket av den grunn å beholde postluken i garasjen. En flytting ville gjøre henne avhengig av at andre hentet posten. Hennes ektefelle arbeider dessuten annenhver uke borte fra hjemmet og hun ville da bli avhengig av bistand fra barna.

Avslaget, som ble fattet av X Distribusjonsenhet 3. februar 2015, var begrunnet i at det er flere hustandsmedlemmer registrert på klagers adresse som kan hente sendingene, jf. Postens konsesjon om utleveringssted punkt 2.4.2. Fritak ble derfor ikke godkjent. Det ble presisert i avslaget at Posten er svært forsiktig med å gi fritak, da det er viktig at det er likhet for alle. Det ble ikke opplyst om klageadgang. Klager oppfatter begrunnelsen som usaklig.

Ombudet oversendte klagers klage til Posten Norge AS og anmodet om redegjørelse for mulig indirekte diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Det fremgikk at ombudet hadde, i en tidligere lignende sak, innhentet en redegjørelse fra Samferdselsdepartementet om hvordan fritaksbestemmelsen skal praktiseres. Departementets presisering var vedlagt ombudets anmodning.

Av vedlagte presisering fra departementet fremgikk at Posten Norge AS skal utvises skjønn og så langt som mulig imøtekomme anmodning om tilpasset levering. Særlig gjelder dette i tilfeller der det ikke er andre husstandsmedlemmer til stede i en normalsituasjon eller det på en enkel måte kan gjøres endringer i leveringsrutinene som kommer den funksjonshemmede i møte. Det ble understreket at det skal bestrebes enighet med postkasseeier om plassering.

Posten Norge As redegjorde for saken i e-post av 10. april 2015. Det fremgikk at klagers klage på avslag om fritak for plassering av postkasse på fellesstativ imøtekommes. Virksomheten beklaget at det ikke hadde blitt opplyst om klageadgang i avslaget. Det ble tilslutt understreket at en ordinær klage, med opplysninger om at klagers ektefelle arbeidet borte fra hjemmet annenhver uke, ville ha blitt innvilget av Posten Norge AS. Klager gav i e-post av 15. april 2015 tilbakemelding til ombudet om at hun var fornøyd med utfallet i saken.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Ombudet har anledning til å avslutte en sak uten realitetsavgjørelse, selv om saken først er tatt til behandling, jf. Ot. Prp.nr. 34 (2004-2005) side 100. Det er således presisert i forarbeidene at ombudet er gitt en skjønnsmessig adgang til å henlegge en sak, dersom det viser seg at det ikke er grunn til videre behandling.

Posten Norge AS har opplyst at de omgjør sitt avslag på søknad om fritak for postkasseplassering på fellesstativ. Klager får beholde sin postluke i garasjen. Klager har opplyst til ombudet at hun er fornøyd med utfallet i saken. Det innklagede forholdet har således bortfalt, og ombudet finner ikke grunn til videre behandling av klagen.

Konklusjon

Saken henlegges.

Ombudet ser på det som positivt at Posten Norge AS omgjør sitt fritaksavslag. Vi anmoder likevel virksomheten om å utarbeide et rundskriv om behandling av søknader om fritak fra personer med nedsatt fungering, hvor både Samferdselsdepartementets føringer presiseres og klageadgang fremgår. Vår klagesakserfaring kan tilsi at fritaksadgangen ikke praktiseres likt i de ulike postenhetene.

Ombudet imøteser en tilbakemelding fra Posten Norge AS angående utarbeidelse av rundskriv innen 1. juni 2015.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra mottakelsen av dette brevet, se vedlagte orientering.