En kommune søkte etter miljøterapeut for snarlig tiltredelse. Stillingen gjaldt et avlastningstilbud for en autistisk gutt. To kvinner var aktuelle til stillingen. En av kvinnene skulle imidlertid ut i fødselspermisjon i tillegg til at hun hadde en måneds oppsigelsestid i sin daværende stilling. Den andre kvinnen hadde kun 14 dager oppsigelsestid i sin stilling, og ble tilbudt stillingen. Den andre kvinnens fagorganisasjon mente kvinnen ikke fikk stillingen fordi hun var gravid og skulle ut i fødselspermisjon, og ba derfor Ombudet om å vurdere saken.

Likestillingsombudet fant ikke holdepunkter for å tro at det var andre grunner enn kvinnens fødselspermisjon som var avgjørende for at hun ikke fikk stillingen. Etter Ombudets mening forelå det derfor en indirekte forskjellsbehandling av kvinnen. Spørsmålet ble dermed om arbeidsgiver hadde godtgjort at forskjellsbehandlingen hadde et saklig formål uavhengig av kjønn og om ansettelsen var egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende overfor den gravide kvinnelige søkeren.

Ifølge kommunen var stillingen relatert til å bygge opp tiltak og yte omsorg for en gutt hvor stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet var av avgjørende betydning for å få til et tilfredsstillende tilbud. Etter Ombudets oppfatningen hadde derfor forskjellsbehandlingen et saklig formål uavhengig av kjønn. Guttens behov var også av avgjørende betydning da Ombudet kom frem til at det i saken forelå grunner som var tungtveiende nok til at den indirekte forskjellsbehandlingen måtte aksepteres. Ombudet konkluderte derfor med at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/237
Emne: ansettelse, fødselspermisjon, miljøterapeut
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2,  § 3.0