16/343 skole diskriminerer ikke rullestolbruker forutsatt at skolen monterer rullestolheis

B skole handler ikke i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13, forutsatt at den planlagte rullestolheisen monteres innen utgangen av 2016. 

A er far til en elev ved B skole. Den andre fløyen på skolen er kun tilgjengelig innvendig via en trapp. A er rullestolbruker og må ut av bygget og omtrent 40 - 50 meter bort til en annen inngang med rampe for å komme til den andre fløyen på skolen. A mente at det burde etableres en rampeløsning inne i bygget.

C kommune viste til at det ikke er mulig å etablere en rampeløsning av hensyn til stigningsforhold, branndør og rømningsvei. C har imidlertid gjort nødvendige oppmålinger og prosjekterer nå montering av rullestolheis i den aktuelle trappen mellom de to fløyene.

  • Saksnummer: 16/343
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 12. mai 2016 

Sakens bakgrunn

B skole i C kommune har en fløy i første etasje som kun er tilgjengelig innvendig via en trapp. 

A er far til en elev ved B skole. A er rullestolbruker og må ut av bygget og omtrent 40 - 50 meter bort til en annen inngang med rampe for å komme til den andre fløyen. 

Partenes syn på saken

A:

A ser ingen store vanskeligheter med å lage en rampeløsning inne i bygget, siden det er god plass i trapperommet. 

A viser også til at de utvendige rullestolrampene til begge inngangene er i relativt dårlig forfatning. A mener at den utvendige rampen til den andre fløyen har feil utforming, er for bratt og lang i henhold til forskriftene. 

A opplyser at han ikke vet om det er noen vits i å gå videre med saken når adkomsten til den andre fløyen vil ordnes innvendig. 

B skole:

B skole opplyser at rampen ved hovedinngangen nylig er reetablert etter fasadearbeider, og vil bli nærmere justert i løpet av våren 2016. Rampen ved inngangen til den andre fløyen ble etablert i sammenheng med renoveringsarbeider rundt 2007. De har ingen indikasjoner på at rampen ikke er i tilfredsstillende stand. 

B skole har tatt kontakt med C for faglig bistand i saken. Befaring bekrefter tidligere konklusjon om at det ikke er mulig å etablere en rampeløsning av hensyn til stigningsforhold, branndør og rømningsvei. C har imidlertid gjort nødvendige oppmålinger og prosjekterer nå montering av rullestolheis i den aktuelle trappen mellom de to fløyene. Skolen har fått opplyst at videre saksgang omfatter blant annet anbud fra leverandører. B skole kan derfor ikke gi nærmere opplysninger om tidspunkt for når heisen vil ferdigstilles.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Plikt til universell utforming

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Brudd på plikten til universell utforming etter § 13 regnes som diskriminering, jf. § 12 første ledd.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 13 andre ledd. 

For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 15.

Kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder derfor ikke for bygninger, uteområder mv. som er bygget før kravene trådte i kraft. Ombudet har likevel lagt til grunn at kravene til universell utforming i henhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i utgangspunktet gjelder for eldre bygninger, uteområder mv. Dette følger av langvarig praksis fra både ombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Pålegg om utbedring vil i disse tilfellene imidlertid fort kunne bli en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se under om denne vurderingen. Ombudet og nemnda har derfor lagt til grunn at eldre bygninger, uteområder mv. kan kun pålegges enkle utbedringstiltak. Enkle utbedringstiltak er for eksempel installering av en automatisk døråpner.

Unntak fra plikten til universell utforming

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, jf. § 13 tredje ledd første punktum. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Det følger av loven at det særlig skal legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, om virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.

Bevisregler

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30 andre ledd bokstav b).

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at B skole er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (elever, foresatte og andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens lokaler. Ombudet bemerker at det er selve virksomheten – i dette tilfellet B skole - som er ansvarlig for å tilrettelegge, jf. Ot.prp.nr.44 (2007-2008) s. 142. 

Er B skole universelt utformet?

Ombudet tar kun stilling til om adkomsten mellom nivåene i første etasje er universelt utformet, ikke om B skole i sin helhet er universelt utformet. 

Byggteknisk forskrift § 12-3 bestemmer at byggverk for publikum skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer og liten persontrafikk kan ha løfteplattform. I henhold til veileder fra Direktoratet for byggkvalitet, må det installeres heis (ikke løfteplattform) i bygninger som både er publikumsbygning og arbeidsbygning med flere enn 12 arbeidsplasser. Forskriften gjelder ikke direkte for B skole, men hvorvidt kravet i forskriften er oppfylt har betydning for vurderingen av om skolen oppfyller kravet til universell utforming i dtl § 13.

Ifølge B skole vil C montere en rullestolheis i den aktuelle trappen mellom de to fløyene. 

Ombudet har merket seg at den andre fløyen ved B skole er tilgjengelig for rullestolbrukere via en utvendig rampe omtrent 40-50 meter fra hovedinngangen. Det ser ut til å være enighet mellom partene om at det er trappen inne i bygningen som er hovedinngangen til den andre fløyen, ikke den utvendige rampen. Ombudet har også merket seg at A mener at rampen til den andre fløyen ikke er i tråd med kravene i byggteknisk forskrift. Det er ikke lagt ved dokumentasjon på dette utover bilder. 

Ombudet legger til grunn at A kan bruke rampen inn til hovedinngangen. Ombudet ser ingen grunn til å ta endelig stilling til om rampen inn til den andre fløyen er i tråd med kravene i byggteknisk forskrift, da kommunen vil montere en rullestolheis inne i bygget. 

Videre bemerker ombudet at byggteknisk forskrift ikke er klar på om en rullestolheis i trappen er tilstrekkelig for å oppnå kravene til heis. Ombudet mener at det i dette tilfelle er tilstrekkelig å montere en rullestolheis, da det er snakk om en eldre bygning som i utgangspunktet ikke er pålagt å følge kravene i gjeldende byggteknisk forskrift, og virksomheter etter praksis på området kun kan pålegges å gjennomføre enkle tiltak. 

På bakgrunn av ovenstående konkluderer ombudet med at adkomsten mellom nivåene i første etasje er i tråd med kravene til universell utforming som følger av dtl § 13, forutsatt at den planlagte utbedringen gjennomføres

Konklusjon

B skole handler ikke i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13, forutsatt at den planlagte rullestolheisen monteres innen utgangen av 2016.