Likestillings- og diskrimineringsombudet anmelder ansvarlig redaktør for nettstedet www.norgespatriotene.org til politiet. Beate Gangås skriver i anmeldelsen at ombudet mener enkelte ytringer på nettsiden både gir uttrykk for ”ideer om raseoverlegenhet” og ideer ”om rasehat”, og at de er egnet til å fremme slike ideer.

Ombudet ble gjort oppmerksom på flere sterkt krenkende ytringer, fremsatt på internettsiden til Norgespatriotene. Ytringene gir etter ombudets oppfatning ”ideer om raseoverlegenhet” og ideer ”om rasehat”, og de er egnet til å fremme slike ideer.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal påse at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser etter FNs rasediskrimineringskonvensjon. Konvensjonen forplikter statene til å kriminalisere ytringer som gir uttrykk for ideer om raseoverlegenhet eller rasehat, eller som oppfordrer til vold mot bestemte raser eller grupper av personer med annen hudfarge eller etnisk opprinnelse. Som en følge av ombudets ansvar for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med FNs rasediskrimineringskonvensjon, fant ombudet grunn til å anmelde ansvarlig redaktør for de ytringer som er fremsatt på nettstedet.

Les hele anmeldelsen