- Voldtekt er en av de verste formene for overgrep et menneske kan bli utsatt for. Behovet for forbedringer av innsatsen mot voldtekt er skrikende, sier likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

Utvalget som la fram utredningen anslår at under 1 prosent av alle gjerningsmenn i voldtektssaker blir domfelt.

En profesjonalisering av arbeidet med voldtekt på alle fronter er det aller mest positive i NOU 2008:4 Fra ord til handling – bekjempelse av voldtekt krever handling, skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, i  høringsuttalelsen.
Utvalget foreslår en styrking av alle sektorer som er involvert i dette arbeidet, så som politi, påtalemyndighet, helsevesen og det forebyggende arbeidet i skolen. Ombudet trekker særlig fram forslaget om å opprette en egen sentralisert enhet mot seksualisert vold innenfor politiet, SEPOL.

Ombudet uttrykker i sin høring skepsis til at det skal arrangeres tilrettelagte samtaler mellom offer og overgriper med tanke på rehabilitering av den som har vært utsatt for voldtekt.

- Tanken er god, men voldtektsofre er ofte så traumatiserte at det kan være vanskelig for dem å forutse hvordan de vil reagere på et slikt møte. To viktige forutsetninger for å kunne gå inn for slike samtaler er at offeret er under profesjonell behandling, og at det er helt klart for vedkommende at dette er frivillig, sier Grimsmo.

Utvalget er skeptisk til å innføre tiltak for å få flere anmeldelser så lenge det tas ut tiltale i så få saker. LDO er ikke uten videre enig i dette.

- Det er viktig å dokumentere virkeligheten. Flere anmeldelser kan ha en allmennpreventiv effekt. At saker blir etterforsket, selv om de blir henlagt, vil styrke den moralske fordømmelsen av voldtekt, påpeker Grimsmo.

Forslaget om å senke beviskravet i forbindelse med erstatning til voldtektsofre, hilses velkommen av ombudet.

Det er kjent at det både i politi og påtalemyndighet arbeider personer med uheldige holdninger i forhold til voldtekt. Utvalget har valgt å se bort fra dette.

- Ombudet er uenig med utvalget. Svært mange unnlater fortsatt å anmelde voldtekt. Samtidig er det et uttrykt ønske å øke antall anmeldelser. Da er det viktig at ofrene blir møtt med respekt og tatt på alvor, sier Grimsmo.