Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gjør ikke rede for likestilling i sitt forslag til lovendringer om kombinering av arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver. Det er et brudd på utredningsplikten og aktivitetsplikten i likestillingsloven.

Forholdet mellom omsorg og arbeid berører sentrale likestillingspolitiske problemstillinger. Et gjennomgående problem for familiepolitiske ordninger er at de brukes skjevt av kvinner og menn og dermed bidrar til å opprettholde ulikheter på arbeidsmarkedet. AID burde derfor ha utredet hvilke konsekvenser lovendringene har for likestillingen, mener likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

- Arbeids- og inkluderingsdepartementet må sikre at omsorgsordningene benyttes i like stor grad av kvinner og menn. Det betyr at de må oppfordre arbeidsgivere til å ha et jevnere uttak av omsorgspermisjoner mellom kvinner og menn som et personalpolitisk mål. I tillegg må de tilrettelegge for at også menn skal kunne ivareta sine omsorgsforpliktelser, sier Beate Gangås.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har hatt forslag til lovendringer knyttet til fire ulike områder på høring. Dette gjelder:

  • rett til permisjon uten lønn i inntil 10 dager for å yte omsorg overfor nære pårørende.
  • at pleiepenger skal kunne graderes ned til 20 prosent.
  • at retten til permisjon og pleiepenger for den som pleier nær pårørende i livets sluttfase utvides fra 20 til 60 dager.
  • at rett til pleiepenger og forhøyet hjelpestønad skal foreligge i tre måneder etter at langvarig pleieforhold opphører som følge av pleiemottakers død.

Med de foreslåtte lovendringene vil departementet imøtekomme viktige problemstillinger i forhold til kombinasjon av omsorg og arbeid, noe Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) stiller seg positivt til. Men det mangler en utredning av hvilke konsekvenser forslaget har for likestilling, noe som er et brudd på aktivitetsplikten og utredningsinstruksen.

I følge aktivitetsplikten (likestillingsloven § 1 a) har departementet en plikt til å gjennomføre konkrete likestillingstiltak, i tillegg til å sørge for at likestillingshensyn integreres i all offentlig virksomhet.

Les hele høringsuttalelsen her