Likestillingsåret 2013

I år markerer vi at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett. – Det skal vi feire! Samtidig skal vi huske at vi fortsatt står overfor store likestillingsutfordringer, og at mange mennesker opplever diskriminering og trakassering hver dag, hos arbeidsgiveren, i skolegården, i kommunen, på gaten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

“De ekskluderende mekanismene og strukturene kvinnerettsforkjemperne møtte i Norge for 100 år siden, virker fortsatt i dag, og de rammer mange. Fortsatt er makt, posisjoner og lønn svært ujevnt fordelt. Er ikke det litt rart? 100 år senere?”

Dette var noe av det første Sunniva Ørstavik skrev i bloggen sin Signert Sunniva, i stemmerettsjubileumsåret 2013.

Når vi nå skriver juli, kan vi se tilbake på et halvår som har vært nettopp dette: En feiring av alt rettighetsforkjempere har oppnådd siden kvinnene gikk til stemmerettslokalet for 100 år siden, og samtidig en påminnelse om at vi ikke er i mål.

Mange gravide diskrimineres

Den første saken vi omtalte på nettsiden vår i år, er et eksempel på det siste. I “Gravid kvinne fikk ikke sitte” fortalte vi om en arbeidsgiver som nektet en gravid ansatt tilrettelegging.

Saker som gjelder diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det vi mottar flest om. I perioden 2007-2012 fikk vi over 1100 saker om dette, selv om lovverket er helt klart på at slik forskjellsbehandling er ulovlig. 

Dette var også tema på ett av flere arrangementer i regi av ombudet dette halvåret.

Høringer, stortingsmeldinger og en ny lov

I januar kom tros- og livssynsutvalget med sin utredning. Utvalget mener dommere og politi skal kunne bruke hijab og turban på jobb.

– En riktig vurdering. Mangfold, særlig innen politi og rettsvesen, skaper tillit, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. (Les om saken.)

På nyåret strømmet også høringssvarene på Likestillingsutvalgets utredning “Politikk for likestilling” inn til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Av disse ble det klart at næringslivet ønsker tredeling av foreldrepermisjonen – en sak Likestillings- og diskrimineringsombudet har kjempet for lenge.

Dette ble også en realitet 1. juli, da fedrekvoten ble utvidet til 14 uker, og mor fikk sin egen kvote.

I løpet av våren og forsommeren la regjeringen frem tre stortingsmeldinger, blant annet for likestilling, en melding Likestillings- og diskrimineringsombudet beskrev som et skuffende svar på de store likestillingsutfordringene vi står overfor.

Les mer om våre reaksjoner på meldingene her: 

 

En viktig lov

Det store høydepunktet denne våren var likevel regjeringens ventede lovproposisjon som ble lagt frem for Stortinget rett før påske: En lov mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

I tillegg la regjeringen frem store harmoniseringsendringer i de eksisterende lovene på kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne slik at det totalt ble fire nye lover.   

Romfolket blir skyteskive - igjen

- Vi møter Europas mest forfulgte og diskriminerte folk med diskriminering og trakassering, sa Sunniva Ørstavik i forbindelse med at Justis- og beredskapsdepartementet i midten av mars foreslo en endring i politiloven.
Departementet ønsket å gi lokale politimyndigheter adgang til å pålegge meldeplikt for tigging, og til å regulere tigging på offentlig sted. (Les om saken.)

− Vi er bekymret for at dette vil skyve folk ut fra det offentlige rom bare fordi de er den de er. Lovendringen vil ikke bedre forholdene for tilreisende rom, og det er ivaretakelsen av grunnleggende behov og menneskerettigheter regjeringen må gripe fatt i nå, sa Sunniva Ørstavik.

Nå ser Ørstavik at den hatske retorikken mot romfolk er dempet, og at romfolket i større grad får den hjelpe de trenger.

Mørkt kapittel

På forsommeren var mediebildet preget av flere partnerdrap. Aftenposten skrev i begynnelsen av juni at 14 drap i år etterforskes som partnerdrap.

- Vold i nære relasjoner og partnerdrap er ulikestillingens verste konsekvens. Myndighetene gjør ikke nok for å forebygge, selv om det ikke mangler forslag til tiltak, sier Sunniva Ørstavik. 

Endelig ratifisering!

3. juni ratifiserte Norge endelig CRPD, FN-konvensjonen som skal ivareta menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Veien mot ratifisering av denne viktige konvensjonen har vært lang – Norge undertegnet i 2007.

Fra 3. juli har LDO tilsynsansvaret for konvensjonen.

Les mer om CRPD her.

 

To gladsaker

Fredag 22. juni vedtok Stortinget en viktig forskrift om universell utforming av IKT. Snart fem år etter at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft, lovfestes endelig kravet om at nettløsninger og selvbetjeningsautomater rettet mot allmennheten skal være universelt utformet.

Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet ble også veldig glade for å høre at Dag Olav Stensland endelig kunne flytte inn i sin egen bolig. LDO fikk klage på Stavanger kommune da kommunen tok fra Stensland en boligtomt, fordi han får kommunale tjenester. Vi mente kommunen brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og kommunen snudde.  (Les saken her.)

Vi ønsker alle en riktig god sommer!