For mange gamle på jobben?

Jeg søkte på en stilling, men ble ikke innkalt til intervju. Arbeidsgiver har bekreftet at jeg har relevante kvalifikasjoner til denne stillingen. De innrømmer at de har lagt vekt på alderen min negativt i ansettelsesprosessen, og begrunner dette med alderssammensetningen på arbeidsplassen. Jeg er 58 år gammel. Har arbeidsgiver lov til å vektlegge alder på denne måten?

Svar:

Det tyder i utgangspunktet på at du har blitt utsatt for forskjellsbehandling på grunn av alder. Etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 13-1 (1) er det forbudt å diskriminere noen på grunn av alder i arbeidslivet. Forbudet mot aldersdiskriminering gjelder alle sider av arbeidsforholdet, også ved utvelgelse til intervju, uavhengig av om du ville fått stillingen. Ved ansettelse bør arbeidsgiver ansette den som er best kvalifisert, og i utgangspunktet ikke legge vekt på søkernes alder. I Norge har vi en fleksibel aldersgrense opp til 72 år i det meste av arbeidslivet. Hvis du er 58 år, kan du teoretisk jobbe 14 år til. Et menneskes alder er bare et kjennetegn ved et menneske og bør ikke være grunnlag til å ekskludere en person fra en ansettelsesprosess.

Forskjellsbehandling på grunn av alder kan noen ganger være tillatt etter en nærmere vurdering, jf. aml. § 13-3 (2). Arbeidsgiver kan i visse tilfeller legge vekt på alderssammensetningen ved ansettelse, men dette må begrunnes i noe mer enn kun et generelt ønske om aldersspredning. Et eksempel der dette kan være tillatt, er der flere ansatte i et team skal gå av med pensjon innen kort tid og arbeidsgiver vil kunne miste kompetanse.

Dersom du ønsker det, kan Diskrimineringsnemnda vurdere om du har blitt diskriminert. Vi anbefaler deg å kontakte fagforeningen din for bistand i saken.