Trakassering

Trakassering på arbeidsplassen er forbudt etter arbeidsmiljøloven. Enhver har rett til et arbeidsmiljø fritt for trakassering.

Dersom trakasseringen skjer på grunn av et diskrimineringsgrunnlag, vil trakasseringen være ulovlig etter diskrimineringslovene. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har som formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Også enkeltstående handlinger eller ytringer kan være trakassering. Ytringen/handlingen/unnlatelsen må ha en viss alvorlighet for å være å anse som trakassering i lovens forstand.

For at en ytring skal være trakasserende, må ytringen være rettet mot en konkret person eller en konkret personkrets. Generelle ytringer rettet mot grupper vil ikke være trakassering i diskrimineringslovgivningens forstand. Ytringer som gjelder en bestemt gruppe kan imidlertid være straffbart etter straffeloven § 185.

Ombudet ser at i mange saker som gjelder trakassering, er det et skjevt styrkeforhold mellom partene. Dette kan for eksempel være at en leder trakasserer en underordnet, eller at en person som har jobbet lenge på arbeidsplassen trakasserer en nyansatt. Men det er viktig å merke seg at forbudet mot trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven gjelder uavhengig av hvem som trakasserer.

Hva kan du gjøre?

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med arbeidsgiver, enten på egen hånd, eller med bistand fra fagforeningen din. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være eposter, smser, eller vitner. 

Saker som gjelder trakassering kan ofte være vanskelig å bevise. Du bør derfor tenke over om du har noe som kan bevise at trakasseringen fant sted. Det kan være for eksempel eposter, sms eller vitner.

Du kan varsle arbeidsgiver om hendelsen(e) som har funnet sted. Du kan gjerne gjøre dette med bistand fra tillitsvalgt, verneombud, eller andre på arbeidsplassen som du stoler på. Arbeidsgivere har en rettslig plikt til å forebygge og søke å forhindre trakassering på arbeidsplassen. Denne plikten innebærer at arbeidsgiver må håndtere varsel om trakassering på en tilfredsstillende måte.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp, for eksempel fra Jussbuss eller Jurk. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: www.jussbuss.no og www.jurk.no.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Dersom trakasseringen du opplever på arbeidsplassen din ikke har sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan behandle saker som gjelder trakassering og mobbing på arbeidsplassen (generelle forbudet etter arbeidsmiljøloven).

Dersom det er varslet om mobbing og/eller trakassering på arbeidsplassen og arbeidsgiver ikke følger virksomhetens rutine, eller unnlater å behandle saken seriøst, kan man melde fra til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet vil vurdere saken på selvstendig grunnlag, og eventuelt gi pålegg om hva som skal gjøres. Dette gjelder både i forhold til enkeltsaken og eventuelle bakenforliggende årsaker. Du kan lese mer om Arbeidstilsynet her

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25