Ombudets forslag til forskrift om universell utforming av eksisterende grunnskoler

Ombudet foreslår at forskriften fastsettes av Kommunal – og moderniseringsdepartementet med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 16. desember 2008 nr. 100 § 31-4 tredje ledd.

§ 1 Formål

Forskriften skal sikre at barn får oppfylt sin rett etter opplæringslova til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. (*1) Forskriften skal også bidra til å bygge ned samfunnsskapte barrierer og fremme likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

(*1 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61 § 8-1).

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for grunnskoler. Med grunnskoler menes bygninger som brukes til å gi grunnskoleopplæring. (*2)

(*2 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61 kapittel 2).

§ 3 Krav til universell utforming

Byggtekniske krav til universell utforming i den til enhver tid gjeldende byggteknisk forskrift gjelder så langt de passer. (*3)

(*3 Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489).

§ 4 Plikt til kartlegging og planlegging

Enhver skoleeier plikter å foreta en kartlegging av universell utforming av sine skolebygg, og utforme en plan for å oppnå kravene til universell utforming i gjeldende byggteknisk forskrift.

§ 5 Tidsfrister

Enhver skoleeier har plikt til å oppnå universell utforming av sine skolebygg innen 1. januar 2030.

§ 6 Håndheving

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser i denne forskriften. Kommunen kan gi pålegg om retting. For øvrig gjelder plan- og bygningslovens håndhevings- og gebyrregler så langt de passer.(*4)

(*4 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 16. desember 2008 nr. 100 femte del).

§ 7 Forholdet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Denne forskriften begrenser ikke retten til å klage på brudd på plikten til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.(*5)

(*5 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) av 21. juni 2013 nr. 61).

§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft når Kongen bestemmer.