Trakassering

Trakassering på arbeidsplassen er forbudt etter arbeidsmiljøloven og likestilling- og diskrimineringsloven. Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten trakassering. Trakassering er forbudt både etter likestillings- og diskrimeringsloven og arbeidsmiljøloven.

Likestillings- og diskrimineringsloven

Trakassering på grunn av grunnlagene nedenfor kan være ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6:

• alder
• graviditet
• permisjon ved fødsel
• omsorgsoppgaver
• funksjonsnedsettelse
• etnisitet
• religion
• kjønn
• kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
• seksuell orientering

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har som formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Det er ikke krav om at den som trakasserer har til hensikt å trakassere. Enkeltstående handlinger eller ytringer kan være trakassering. Det må være av en viss alvorlighetsgrad for å være trakassering etter loven.

For at en ytring skal være trakasserende, må ytringen være rettet mot en konkret person eller en konkret personkrets. Generelle ytringer rettet mot grupper vil ikke være trakassering i diskrimineringslovgivningens forstand.

Hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, nasjonal og etnisk opprinnelse, religion, livssyn, homofil orientering og eller nedsatt funksjonsevne kan imidlertid være straffbart etter straffeloven § 185.

Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet

Hvis trakasseringen ikke har sammenheng med noen av diskrimineringsgrunnlagene som er vernet etter diskrimineringslovgivningen, kan arbeidsmiljøloven § 4-3 som verner mot mobbing og utilbørlig adferd være aktuell. Arbeidstilsynet fører tilsyn med bestemmelsen. Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettside.

 

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Saker som gjelder trakassering kan ofte være vanskelig å bevise. Du bør derfor tenke over om du har noe som kan bevise at trakasseringen fant sted. Det kan være for eksempel eposter, sms eller vitner.

Du kan varsle arbeidsgiver om hendelsen(e) som har funnet sted. Du kan gjerne gjøre dette med bistand fra tillitsvalgt, verneombud, eller andre på arbeidsplassen som du stoler på. Arbeidsgivere har en rettslig plikt til å forebygge og søke å forhindre trakassering på arbeidsplassen. Denne plikten innebærer at arbeidsgiver må håndtere varsel om trakassering på en tilfredsstillende måte.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

  • rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter
  • advokatenhjelperdeg, som gir gratis juridisk bistand i 30 minutter
  • enkelte innboforsikringer kan dekke deler av advokatutgiftene i arbeidskonflikter

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Dersom trakasseringen du opplever på arbeidsplassen din ikke har sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan behandle saker som gjelder trakassering og mobbing på arbeidsplassen (det generelle forbudet etter arbeidsmiljøloven).

Dersom det er varslet om mobbing og/eller trakassering på arbeidsplassen og arbeidsgiver ikke følger virksomhetens rutine, eller unnlater å behandle saken seriøst, kan man melde fra til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet vil vurdere saken på selvstendig grunnlag. Arbeidstilsynet kan gjennomføre generelt tilsyn på virksomhetsnivå. Du kan lese mer om Arbeidstilsynet her

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Fant du ikke det du lette etter?

Hjelp oss å bli bedre!