Gjengjeldelse overfor noen som har fremmet en klage om brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet, er forbudt. Forbudet gjelder også overfor vitner. Videre er det forbudt å gjøre gjengjeld mot noen som unnlater å følge en instruks om diskriminering, trakassering eller ulovlig gjengjeldelse.

Forbudet står i likestillings- og diskrimineringsloven § 14.

Det gjelder ikke hvis klageren har opptrådt grovt uaktsomt.

Ombudet kan gi råd og veiledning om forbudet mot gjengjeldelse.

Hva er gjengjeldelse?

Gjengjeldelse omfatter enhver form for negativ behandling, for eksempel degradering ved å frata arbeidstaker arbeidsoppgaver, trakassering, negative kommentarer osv.

Hva som er negativ behandling må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Det må være årsakssammenheng mellom den negative behandlingen og at det er fremmet en klage eller uttrykt at en klage kan bli fremmet.

Hvis klageren måtte forstå at klagen var falsk eller useriøs, er hun eller han ikke vernet av forbudet mot gjengjeldelse.