Merknader til veiledning til arbeidsmiljølovens § 3-5, arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble i møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet den 12 desember gjort oppmerksom på høringen om veiledningen til arbeidsmiljølovens § 3-5.

Ombudet skal føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av arbeidsmiljølovens kapittel 13 om likebehandling i arbeidslivet jf diskrimineringsombudsloven § 1, 2 ledd nr 2).

I den forbindelse vil vi legge fram noen merknader til forslaget til veiledning.

Generelle kommentarer
I forbindelse med opplæring av ledere i systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid er det nødvendig at opplæring om diskriminering legges inn i veiledningen.

Arbeidsmiljøloven kapittel 13 forbyr diskriminering på grunn av blant annet seksuell orientering, alder og funksjonshemming. Diskrimineringsvernet i arbeidslivet suppleres av bestemmelsene i likestillingsloven når det gjelder kjønn og diskrimineringsloven når det gjelder blant annet etnisitet, språk, religion og livssyn. Arbeidsgiver er ansvarlig for ikke å diskriminere eller at det skjer trakassering i arbeidslivet.

Ombudet vil generelt påpeke at en arbeidsgiver som ikke forebygger diskriminering f eks i forhold til lønns- og arbeidsvilkår eller i forhold til kompetanseutvikling, med stor sannsynlighet også vil overtre de offentligrettslige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, herunder særlig reglene om det psykososiale arbeidsmiljøet. Et annet område hvor det er overlapp mellom diskrimineringsvernet og det systematiske HMS-arbeidet, er når det gjelder å forebygge trakassering.

Ved å legge opplæring om diskriminering inn i HMS-opplæringen blir arbeidsgiverne kjent med sitt ansvar, og det systematiske arbeidet for ikke-diskriminering blir satt i sammenheng med det planmessige HMS-arbeidet. Dette er etter ombudets vurdering av avgjørende betydning. Opplæring om diskrimineringskapittelet vil i tillegg utfylle generelle problemstillinger i HMS-arbeidet, som tilrettelegging, mobbing, trakassering og psykisk arbeidsmiljø.

Diskriminering er sjelden tilsiktet, og er ofte vanskelig å få øye på for de som diskriminerer. Det er derfor viktig at opplæring om arbeidsmiljølovens bestemmelser om diskriminering bør være obligatorisk.

Konkrete forslag til veilederen
2.2. Mål med opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid
- arbeidsgiverne skal ha kunnskap om diskriminering og arbeide for å unngå diskriminering i bedriften.

3. Opplæringens innhold
Vi foreslår at diskriminering og trakassering blir tatt inn under avsnittene om Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner og avnittet om inkluderende arbeidsliv.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan om ønskelig utdype våre synspunkter, og ser frem til et samarbeid om videre utvikling av helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Med vennlig hilsen

Ann Helen Aarø Claus Jervell
Avdelingsleder

Rådgiver