Høringssvar om «Utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år»

Likestillings- og diskrimineringsombudet (Ombudet) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av bla kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne. Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter FNs diskrimineringskonvensjoner, deriblant Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Vi viser til høringsbrev datert 28.6.19 hvor foreslås at pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d om rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvides til også å gjelde personer over 67 år som før fylte 67 år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse

  • Ombudet er enige i at personer som har en fungerende BPA ordning får rettighetsfestet at de kan beholde denne også etter at de fyller 67 år.
  • Ombudet mener også at personer som får behov for assistanse etter at de fyller 67 år også bør ha rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.
  • Ombudet mener at BPA er et viktig likestillingsverktøy og   retten til å leve et fritt og uavhengig liv, uansett alder, ikke kan begrenses av økonomiske hensyn.

Vennlig hilsen

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

Eli Knøsen, fagdirektør

 

Brevdato: 25.10.2019