Diskriminert etter permisjon

Kvinnen fikk andre arbeidsoppgaver etter at hun kom tilbake fra foreldrepermisjon. Hun mente sykehuset hadde diskriminert henne og klaget til ombudet som ga henne medhold.

Klager var ansatt som sekretær i fast stilling ved et sykehus. Hun mente sykehuset brøt likestillingsloven da hun ikke fikk tilbake arbeidsoppgavene etter endt foreldrepermisjon. Som en stedfortreder for kontorsjefen jobbet klager også med personaloppgaver. Hun var involvert i personalsaker, ansettelser og oppsigelser. Disse oppgavene ble overtatt av en vikar mens klager var i foreldrepermisjon. Ved tilbakekomst fikk ikke klager tilbake personaloppgavene og ble flyttet fra kontorplassen til skrankeområdet.

Sykehuset avviste at disse endringene hadde noe med klagers permisjon å gjøre. Mens klager var i permisjon hadde sykehuset blitt slått sammen med et annet sykehus. Det nye helseforetaket hadde blitt pålagt betydelige innsparinger, som medførte store organisasjonsmessige endringer og konsekvenser for bemanningen. At klager fungerte som stedfortreder for kontorleders var en prøveordning som nå var nedlagt, forklarte sykehuset.

Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Å sette en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, regnes som direkte forskjellsbehandling.

Slik forskjellsbehandling er unntaksvis tillatt når den har et saklig formål uavhengig av kjønn. I denne vurderingen veies hensynet til arbeidstakeren opp mot hensynet til arbeidsgiveren. Utgangspunktet er at arbeidstakere som har vært i permisjon har krav på å få komme tilbake til en stilling med samme lønn og på samme nivå.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at klager burde ha fått bedre informasjon om de endringer og omorganiseringene som var foretatt. Ombudet mener også at forbudet mot indirekte diskriminering ble brutt da klager ikke fikk beholde de personaloppgavene hun tidligere hadde ansvaret for.

Diskrimineringsgrunnlag; Kjønn.
Saksnummer; 06/664.
Lovanvendelse; Likestillingsloven § 3, tredje ledd.