10/71: Ikke i strid med likestillingsloven § 3 eller arbeidsmiljøloven § 13-1

En mann mente seg diskriminert da han, i forbindelse med en rekrutteringsprosess, ble bedt om å utfylle et elektronisk skjema hvor man måtte svare på en rekke spørsmål av privat art. Blant annet måtte man opplyse om sin fødselsdato, og om man hadde barn, eventuell alder på barna og om disse hadde flyttet hjemmefra.

Ombudet ble bedt om å vurdere om opplysningene ville kunne bidra til indirekte diskriminering av enkelte grupper søkere, i og med at disse ville kunne utelukkes fra ansettelsesprosessen.

Ombudet kom til at verken spørsmål om barn og omsorgsansvar eller om søkerens alder kunne i seg selv sies å være i strid med likestillingsloven § 3 eller arbeidsmiljøloven § 13-1. Når dette ble sagt, la ombudet merke til at en sammenstilling av opplysninger om alder, kjønn og omsorgsansvar etter omstendighetene kunne føre til at visse grupper søkere kunne komme dårligere ut enn andre, dersom opplysningene var tillagt negativ vekt. Typisk ville dette kunne være kvinner i såkalt fruktbar alder. Imidlertid var opplysningene ikke tilstrekkelige for å kunne gå videre med dette aspektet ved saken, (såkalt interseksjonelt perspektiv).

Saksnummer: 10/71
Diskrimineringsgrunnlag: alder og kjønn
Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven § 13-1 og likestillingsloven § 3
Ombudets uttalelse av 10.02. 2011