12/1081: Merking av trappetrinn på togstasjoner

Saken gjaldt klage på manglende kontrastmerking av trappetrinn utenfor Oslo S og Drammen stasjon. Klager var samtidig i dialog med eier av bygningene som hadde ansvaret for disse trappene. Etter at ombudet tok klagen til behandling og kontaktet virksomhetene, så ble det foretatt kontrastmerking for å sikre bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt syn. Ombudet valgte derfor å henlegge saken.

Saksnummer: 12/1081
Lovanvendelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Henleggelse, datert 13.12.2013:

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 1. juni 2012 fra A.

A mener at Jernbaneverket, herunder ROM Eiendom, bryter plikten til generell tilgjengelighet, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 ved at trappene utenfor Drammen stasjon og tre trapper ved Oslo S mangler kontrastmerking av trinnene.

Både ROM Eiendom, som har ansvaret for trappene rundt Oslo S, og Drammen kommune har vært positive til å foreta kontrastmerking av de påklagede trappene.

I e-post av henholdsvis 5. desember og 17. desember 2012 fra A trekkes klagen mot Jernbaneverket og ROM Eiendom når det gjelder trappene rundt Oslo S, da nødvendig merking har blitt foretatt.

I brev av 18. april 2013 fra Drammen kommune opplyses at det påklagde tilfellet også er rettet opp når det gjelder Drammen stasjon. Planen ble forelagt A og kommunen sluttet seg til hennes bemerkninger. Arbeidene ble etter planen utført i juni 2013, og A ble underrettet per telefon.

De påklagde forholdene er nå rettet opp, og grunnlaget for behandling av saken er falt bort.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet kan henlegge saker som gjelder bagatellmessige forhold. Videre kan ombudet henlegge en sak der forholdet det er klaget over åpenbart ikke er i strid med de bestemmelser ombudet håndhever, eller saker der det diskriminerende forholdet ligger langt tilbake i tid, jf. ot.prp. nr 34 (2004/2005), punkt 10.4.4.

Ombudet har fått informasjon om at de påklagede forholdene er rettet opp, og at klagen er trukket.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra du har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.


Vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.