13/734: Klager har ikke blitt diskriminert eller trakassert på

Henleggelse av klagesak.

Saksnummer: 13/734
Lovgrunnlag: diskrimineringsombudsloven § 3
Dato for henleggelse: 3. juli 2013

 

Klager brakte saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kom til samme resultat som ombudet. Les nemndas vedtak på www.diskrimineringsnemnda.no.

Henleggelse av klagesak

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. april 2013 fra
A.

A hevder at han både ble diskriminert og trakassert i forbindelse med at
han slo holdet i en glassvegg i butikken Coop Prix. Betjeningen var hyggelig mot ham i det han slo seg og sa de ville dekke nødvendige utgifter. Da han kom tilbake til butikken opplevde han imidlertid at han ble behandlet på en svært dårlig måte av butikksjefen. A hevder at butikksjefen ikke var villig til å betale kroner 1100 for CT av hodet hans slik at han skulle slippe å stå i helsekøen i flere måneder, og at butikksjefen forlangte at klager skulle levere fra seg henvisningen til sykehuset han fikk fra sin lege. A hevder å ha blitt hudflettet og trakassert. Han var flere ganger tilbake i butikken og ble møtt på samme avvisende og aggressive måte. A hevder at da han klaget inn butikksjefen ble han møtt med en viss sarkasme og arroganse. Til slutt kontaktet han ledere høyere opp, men ble der avvist. Ledelsen ønsket ikke å engasjere seg, og saken ble til slutt returnert til butikksjefen. A opplevde at deres opptreden foruten å bygge på kameraderi hadde en rasistisk undertone. Han mener at den dårlige behandlingen skyldes hans etnisitet.

Advokat fra Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak (SAMFO) erkjenner på vegne av Coop Øst SA at klager gikk på en skyvedør i butikkens inngangsparti 1. desember 2012. Etter at klager 7. desember 2012 henvendte seg til butikken, bekreftet butikksjefen per SMS at klager ville motta dekning av utgifter til lege slik at han kunne sjekke om han hadde fått noen skade. Vilkåret var at regninger for utleggene ble levert innen rimelig tid.

Det er opplyst at butikken ikke hørte mer fra klager før han i mars 2013 kontaktet driftsleder med en rekvisisjon på CT undersøkelse datert 25. februar 2013. Klager spurte om han på butikkens regning kunne henvende seg til en privat klinikk for raskere undersøkelse. Klager fikk da beskjed om at butikken ville dekke ordinære utgifter til undersøkelse gjennom det offentlige helsevesenet.

Coop Øst SA hevder at klager har fått nøyaktig samme oppfølging som enhver kunde som måtte oppleve uhell i virksomhetens lokaler ville fått. Det påpekes at dersom klager legger frem kvittering for utgifter til legeundersøkelse i tilknytning til uhellet 1. desember 2012 så vil disse utgiftene bli dekket.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd. I forarbeidene presiseres det at ombudet kan avslutte en sak uten en realitetsavgjørelse, selv om saken først er tatt til behandling, jf. Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) side 100. Ombudet er dermed gitt en skjønnsmessig adgang til å henlegge en sak, dersom det viser seg at det ikke er grunn til videre behandling av denne.

Ombudets vurdering

Ombudet viser innledningsvis til Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse i sak 1/2013. Nemnda uttalte i denne saken at det er klager «som har bevisføringsrisikoen og som i utgangspunktet må påvise at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har funnet sted, jf. diskrimineringsloven § 10. Ombudet har imidlertid etter forvaltningsloven § 17 en selvstendig plikt til å opplyse saken. Ombudet kan etter en kort realitetsvurdering veie hensynet til effektiv ressursbruk opp mot hvor sannsynlig det er at brudd blir påvist, noe nemnda har lagt vekt på i flere saker, blant annet i sakene nr. 15/2008, 13/2010, 26/2010 og 27/2010.»

Nemnda uttalte videre at «Da det er klager som har bevisføringsrisikoen, må det kunne settes minimumskrav til klagers opplysningsplikt for at ombudet
skal undersøke saken nærmere og realitetsbehandle den. Klager må kunne vise til en årsakssammenheng mellom et diskrimineringsgrunnlag og påståtte diskriminerende handlinger, unnlatelser eller ytringer.»

Det er således ikke tilstrekkelig å vise til sin etnisitet og påstå at man av den grunn har blitt dårlig behandlet. Klager må til en viss grad kunne underbygge påstanden om at det han mener er dårlig behandling skyldes hans etnisitet. Ombudet har merket seg at det foreligger uenighet når det gjelder dekningen av utgifter til lege. Ombudet har også merket seg at partene er uenige om faktum når det gjelder behandlingen klager fikk av butikken i etterkant av ulykken. Ombudet finner uansett ikke at det er fremlagt opplysninger i saken som underbygger påstanden om at klager har blitt diskriminert eller trakassert på grunn av sin etnisitet.

Ombudet finner på denne bakgrunn ikke grunn til videre behandling av saken.

Konklusjon

Saken henlegges.