13/2286 Ving brøt ikke dtl

Det er ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven når Ving ikke selger fortballreisepakker som gir tilgang til rullestolplass på Anfield stadium.

A hevdet seg forskjellsbehandlet etter diskriminering- og tilgjengelighetsloven § 5, ved Ving Norge AS salg av fotballreisepakker ovenfor rullestolbrukere.

Ving solgte fotballreisepakker til England, blant annet til Anfield som inkluderte flybilletter, hotell og kampbilletter. Ving kunne imidlertid ikke skaffe rullestolplasser til reisende som skulle til Anfield stadium, men henviste i stedet til Liverpool FC sin egen hjemmeside. På Liverpool FC sin hjemmebane, var det 22 rullestolplasser. For å få kjøpt rullestolplass måtte man kontakte Liverpool FC, som hadde et eget system på hvordan disse skulle deles ut.

Ving tilbød imidlertid reisende å kjøpe fotballreisepakken uten kampbilletter, som innebar kun fly og hotell med tilsvarende redusert pris.

Ombudet har lagt til grunn at det og ikke kunne få kjøpe en fotballreisepakke med billett, som gir rullestolbrukere en mulighet til å se kampen, er å stilles dårligere i lovens forstand.

Likestilling- og diskrimineringsombudet har imidlertid kommet frem til at det ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 jf. § 6 at Ving ikke selger fortballreisepakker som gir tilgang til rullestolplass på Anfield stadium.

  • Saksnummer: 13/2286
  • Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 første ledd jf. § 6
  • Dato for uttalelse: 12.03.2014

 

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Rullestolbrukere er avhengig av å skaffe rullestolplass dersom de ønsker å gå på fotballkamp i England. Det er et begrenset antall med rullestolplasser på hver arena. På Liverpool FC sin hjemmebane, Anfield, er det 22 slike plasser. For å få tilgang til rullestolplass må en kontakte Liverpool FC, som har et eget system på hvordan disse plassene deles ut.

Ving Norge AS selger fotballreisepakker til England, blant annet til Anfield. Ving kan ikke skaffe rullestolplasser til reisende som skal til Anfield, men henviser til Liverpool FC sin hjemmeside.

Partenes syn på saken

A:

A hevder viser til at Ving ikke kan tilby ham som en rullestolbruker en fotballreisepakke som inneholder både kampbillett til rullestoltribunen og hotell. For å få rullestolplass på Anfield Stadium må han være med i et lotteri laget av fotballklubben Liverpool FC. Han hevder at dersom han skulle kjøpe en reisepakke hos Ving, så krever Ving at han betaler for en kampbillett han ikke kan bruke. Han mener en leverandør bør kunne tilby alle potensielle kunder et likeverdig tilbud uansett om man sitter i rullestol eller ikke.

Ving Norge AS:

Ving opplyser at de ikke har mulighet til å skaffe rullestolplasser på Liverpool sin hjemmebane, Anfield, som er dit klager ønsker å dra. EDette da eneste mulighet til å skaffe rullestolplasser på Anfield er gjennom Liverpool FC. De fleste av rullestolplassene på Anfield er forbeholdt de som bor i Liverpool og som kjøper sesongkort. Ving opplyser at reisende kan kjøpe en fotballreisepakke uten fotballbillett, det vil si kun fly og hotell med tilsvarende reduksjon i prisen, dersom dette er ønskelig. Ving bemerker at fotballklubbenes praksis når det gjelder salg av rullestolplasser varierer og at Ving på flere baner kan hjelpe med å skaffe slik plass. Dette gjelder imidlertid ikke på Anfield. Ving har forståelse for at dette ikke er gunstig for kunder som er rullestolbrukere.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, jf. § 5 første ledd. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller fremtidig nedsatt funksjonsevne.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 6 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 7.

Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes nedsatt funksjonsevne, jf. § 5 andre ledd andre punktum.

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av nedsatt funksjonsevne, jf. § 5 andre ledd tredje punktum.

Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. § 6.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om det er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 at Ving Norge AS ikke selger fotballreisepakker som gir tilgang til rullestolplass på Liverpool FC sin hjemmebane Anfield er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.

Rullestolbrukere som ønsker å se fotballkamp på Anfield er avhengig av tilgang til rullestolplass. Det er ikke ubestridt at Ving ikke selger fotballreisepakker som gir tilgang til rullestolplass på Anfield.

Ombudet legger til grunn at det å ikke kunne få kjøpe en fotballreisepakke med billett som gir deg mulighet til å se kampen er å stilles dårligere i lovens forstand.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, vil imidlertid ikke være i strid med forbudet i § 5.

Ombudet legger til grunn at Ving har en saklig grunn til å ikke selge fotballreisepakker med rullestolplass til Liverpool FC, ettersom Ving ikke har mulighet til å skaffe rullestolplasser på Anfield. Dette da Liverpool FC har et eget system for salg av de få plassene som ikke er forbeholdt de som bor i Liverpool og som kjøper sesongkort. Ettersom Ving ikke har tilgang til rullestolplasser, må praksisen også sies å være nødvendig. I vurderingen om det er et rimelig forhold mellom Ving sin praksis og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, viser ombudet til at selskapet tilbyr reisende å kjøpe fotballreisepakker uten kampbillett, det vil si fly og hotell, med tilsvarende prisreduksjon. 

Etter en samlet vurdering er dermed ombudet kommet til at vilkårene for tillatt forskjellsbehandling er til stede.

Konklusjon

Det er ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 at Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at det at Ving Norge AS ikke selger fotballreisepakker som gir tilgang til rullestolplass på Anfield Stadium. ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.