En mann klaget over at den kommunale svømmehallen har ulike åpningstider for kvinner og menn. Hallen er reservert for kvinner en kveld i uken, mens et tilsvarende tilbud ikke finnes for menn. Kommunen viste til at man i alt har tre svømmehaller, og at det derfor er et svømmehalltilbud til alle innbyggere hver dag. Herredagen ble kuttet ut i 1988 på grunn av dårlige besøkstall. Damedagen har et bedre besøk, og hensynet til innvandrerkvinner tilsier også at dette tilbudet opprettholdes, mente kommunen.

Likestillingsombudet konkluderte med at kommunen ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven. I sin avgjørelse la Ombudet vekt på besøksfrekvensen før omleggingen i 1988, og at det ikke er kommet sterke ønsker om en egen badedag for menn. Ombudet påpekte også at kommunen sett under ett har et tilbud til alle innbyggere hver dag. Klagenemnda kom til samme resultat som Likestillingsombudet. Nemnda mente behovet for egne badetider for kvinner var sannsynliggjort, og at forskjellsbehandlingen derfor var saklig begrunnet.

Saksnummer: 1999/177
Emne: særbehandling av kvinner, idrett
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0