En kvinnelig annonsekonsulent tjente mindre enn sin underordnede annonseselger. Likestillingsombudet kom til at lønnsforskjellen ikke var i strid med loven. Mannens høye lønn skyldtes at han tidligere hadde en lederstilling, og at han hadde fått beholde sin gamle lønn i den nye stillingen. Likestillingsombudet mente dette var en kjønnsnøytral begrunnelse for lønnsforskjellen, men understreket at lønnen mellom de to burde utjevnes på sikt.

Både mannen og kvinnen hadde fått nye stillinger som følge av oppkjøp og omorganiseringer. Arbeidsgiver hadde i første rekke ønske om å redusere mannens lønnsnivå, men nådde ikke fram med dette i forhandlinger. Kvinnens lønn ble derimot redusert i forbindelse med omorganiseringen. Det ble ikke lagt fram opplysninger som tydet på at det hadde vært noen tvist om endringer av kvinnens arbeidsoppgaver og lønn. Likestillingsombudet kom til at det ikke var holdepunkter for at de to var i sammenliknbare situasjoner, eller at de var blitt behandlet på ulik måte.

Likestillingsombudet påpekte at arbeidsgivere bør søke å rette opp denne type forskjeller så raskt som mulig. Selv om ulikheter som oppstår i forbindelse med omorganiseringer ikke nødvendigvis vil være i strid med likestillingsloven, kan de likevel oppfattes som urettferdige, ikke minst når de går på tvers av over- og underordningsforhold.

Saksnummer: 2000/190
Emne: Omorganisering
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0