En kommune handlet ikke i strid med likestillingsloven ved å ha ulik avlønning for barnehagestyrere og rektorer.

En organisasjon ba Likestillingsombudet vurdere om en kommune handlet i strid med likestillingsloven ved fastsettelse av lønn for barnehagestyrere sammenliknet med avlønningen av rektorene i kommunen. Begrunnelsen for henvendelsen var at det bare var kvinnelige styrere i kommunens barnehager og at disse var avlønnet i lønnstrinn 34 og 35, mens rektorene ved kommunens barneskoler, som besto av hovedsakelig (ca 60%) menn, var avlønnet i lønnstrinn 45 eller høyere. Etter lønnsforhandlinger var de to yrkene fremdeles ulikt avlønnet. Både barnehagestyrerne og rektorene var ansatt i kommunen, men de var avlønnet etter ulike lønnsregulativ. For barnehagestyrerne ble lønnen fastsatt i henhold til en kommunal tariffavtale, mens for rektorene ble lønnen fastsatt i henhold til statlig regelverk.

Likestillingsombudet vurderte saken både i forhold til § 5 og § 3, men mente at det ikke forelå brudd på noen av bestemmelsene.

I forhold til § 5 var det utslagsgivende for Ombudet at stillingene var avlønnet etter forskjellige lønnsregulativ. Den ulike lønnen som fulgte av henholdsvis kommunalt og statlig lønnsregulativ gjaldt for både kvinner og menn, og avlønningen var derfor basert på kjønnsnøytrale prinsipper.

I forhold til § 3 mente Ombudet at det i utgangspunktet var tilstrekkelig til å konstatere forskjellsbehandling at de to gruppene var plassert i ulike lønnstrinn, men kom til at den ulike avlønningen likevel ikke var urimelig. Kommunen hadde brukt lønnsrammene slik at barnehagestyrerne var avlønnet 8-14 lønnstrinn høyere enn hva som var fastsatt som minstelønn, mens rektorene var avlønnet i forhold til minstelønnen. Barnehagestyrerne fikk her bedre uttelling ved kommunens bruk av lønnsrammer enn rektorene.

Saksnummer: 2000/082
Emne: Avlønning, barnehagestyrer, rektor
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0,  § 3.0