En kvinne fikk lavere lønn enn sin forgjenger. Ved ansettelsen framsatte hun krav om tilsvarende lønn som sin forgjenger, men kravet ble ikke etterkommet. Kvinnen aksepterte likevel tilbudet om stillingen, men fastholdt sitt lønnskrav.

Arbeidsgiver begrunnet mannens lønn med markedshensyn. Da han ble ansatt, var han eneste kvalifiserte søker til stillingen. Mannen stilte krav til lønn for å akseptere stillingen, og etter forhandlinger valgte arbeidsgiver å etterkomme kravet.

Likestillingsombudet påpekte at kvinnen og hennes forgjenger utførte arbeid av lik verdi, men at de likevel ble lønnet ulikt ved ansettelsen. Likestillingsombudet mente imidlertid at arbeidsgiver hadde godtgjort at andre forhold enn kjønn var årsaken til lønnsulikheten. Mens mannen var den eneste kvalifiserte kandidaten, var det flere kvalifiserte kandidater da kvinnen ble ansatt. Rekrutteringssituasjonen var altså en annen. Etter Likestillingsombudets syn er dette et kjønnsnøytralt kriterium, og Ombudet konkluderte med at lønnsforskjellen ikke var i strid med likestillingsloven.

Kvinnen fikk for øvrig lønnspålegg gjennom lokale forhandlinger slik at hennes lønnsnivå ved sakens avslutning likevel var på linje med hennes forgjengers.

Saksnummer: 2000/206
Emne: etterfølger, markedslønn
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0