En kvinne søkte et lærervikariat på ett år i en kommune. Hun fikk tilbud om vikariatet, og takket ja til stillingen. En måneds tid senere meddelte hun kommunen at hun var gravid og at forventet nedkomstdato var ved skolestart. Hun ville derfor ikke ha mulighet til å tiltre vikariatet. Som følge av dette trakk kommunen tilbake tilbudet om stillingen. Begrunnelsen for dette var at kvinnen hadde holdt tilbake relevante opplysninger som var avgjørende for ansettelsesvurderingen, og at avtalen om ansettelse dermed var inngått på sviktende grunnlag.

Kvinnens fagforening klaget saken inn for Likestillingsombudet. Fagforeningen mente at kommunen hadde handlet i strid med likestillingsloven fordi tilbudet ble trukket tilbake på grunn av kvinnens graviditet og påfølgende omsorgspermisjon.

Likestillingsombudet konkluderte med at kommunen hadde brutt likestillingsloven. Ombudet mente at det å trekke tilbudet om vikariatet tilbake, medførte negative rettsvirkninger som var knyttet til graviditet. Dette var en handling som stilte kvinner dårligere enn menn. Kvinnen ville tape ansiennitet og opptjening av pensjon ved å ikke ha et ansettelsesforhold under permisjonen. En arbeidsgiver vil uansett ikke ha noen garanti for at en person som blir ansatt som vikar vil stå i stillingen til vikariatet utløper. Kommunen ble forholdsvis tidlig gjort oppmerksom på at kvinnen var gravid, og kunne tilsette en vikar for henne. Det ville heller ikke medføre uheldige konsekvenser for barna ved skolen å måtte skifte lærer midt i et skoleår, i og med at kvinnen ikke ville tiltre vikariatet. Ombudet mente derfor at konsekvensene for kvinnen ved å ikke ha dette tilsettingsforholdet var større enn konsekvensene for kommunen ved at hun ikke kunne tiltre stillingen. Forskjellsbehandlingen ble etter en interesseavveining dermed ansett å være urimelig og ulovlig.

Saksnummer: 2001/304
Emne: graviditet, vikariat, ansettelse, lærer
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0