I forbindelse med prøverørsbehandling kan kvinner få sykemelding opp til en uke i forbindelse med egguthenting/egginnsetting. Menn har ikke slik rett til sykemelding, selv om behandling krever at mannen er fysisk til stede den dagen egg hentes ut fra kvinnen for befruktning. Folketrygdloven gir rett til sykepenger i forbindelse med prøverørsbehandling i de tilfeller hvor arbeidstaker er arbeidsufør som følge av behandlingen eller dersom det er nødvendig av hensyn til behandlingen at vedkommende ikke arbeider. Ifølge Rikstrygdeverkets rundskriv er det ikke nok at vedkommende er borte den dagen behandlinger skjer, men det må være nødvendig for behandlingens virkning at vedkommende holder seg i ro.

Likestillingsombudet konkluderte med at dette regelverket ikke er i strid med likestillingsloven. Forskjellsbehandling av kvinner og menn godtas dersom det foreligger en saklig grunn. Det stilles strenge krav til saklighet. Begrunnelsen for forskjellsbehandlingen i dette tilfellet, var at kvinner blir arbeidsuføre eller må holde seg i ro på grunn av behandlingen. Dette er ikke tilfellet for menn. Ombudet mente dette var en saklig begrunnelse, og påpekte at det blir det samme utgangspunktet som for legebesøk eller sykehusopphold av andre grunne enn prøverørsforsøk.

Saksnummer: 2002/083
Emne: prøverør, sykemelding, menn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0