En mann klaget til Likestillingsombudet fordi fakultetet på universitetet hvor han var deltidsstudent, hadde fattet et utvisningsvedtak fra kurset han fulgte. Vedtaket ble fattet fordi han hadde fravær fra en obligatorisk seminarsamling. Grunnen til dette fraværet var at hans kone fødte, og at han derfor ønsket å være tilstede ved fødselen samt å være til stede hos sin kone og datter resten av uken.

Likestillingsombudet ba om universitetets redegjørelse i saken, og ønsket særlig en redegjørelse for hvordan en kvinne ville blitt behandlet dersom hun hadde tilsvarende fravær. Ombudet viste også til aktivitetsplikten som er nedfelt i likestillingsloven § 1a, hvor det fremgår at blant annet universiteter er pliktig til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kvinner og menn. Ombudet presiserte at det er en meget sentral likestillingsmessig målsetning at kvinner og menn skal ha like plikter, rettigheter og reelle muligheter til å yte omsorg for barn.

Som følge av Likestillingsombudets henvendelse, fikk vedkommende fortsette på studiet, under forutsetninger om å ta igjen hoveddelen av den tapte undervisningen. Ombudet sa seg fornøyd med denne løsningen.

Saksnummer: 2002/322
Emne: studie, fødselspermisjon
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0