En kvinnelig journalist hadde vært ansatt sammenhengende i ulike vikariater i en radiokanal i overkant av to år.

Da hun gikk ut i fødselspermisjon tidlig på året, hadde vikariatet nylig blitt forlenget til sommeren. Vikariatet ble deretter forlenget nok en gang ut året. Ved slutten av året ble vikariatet utlyst som fast stilling, sammen med en tilsvarende fast stilling. Kvinnen søkte på stillingene, men ble kun innstilt som nummer tre. Hun ble ikke innkalt til intervju og arbeidsgiver sjekket heller ikke hennes referanser. Stillingene ble utlyst internt. Etter ombudets mening, så kvinnen ut til å være best kvalifisert av de tre innstilte selv om det ikke var mye som skilte de tre kandidatene i forhold til utdanning og erfaring.

Arbeidsgiver opplyste at det var 13 søkere til stillingene og at ingen av søkerne ble innkalt til intervju. Redaksjonssjefen, som foretok ansettelsene, begynte i sin stilling etter at kvinnen gikk ut i permisjon. Han mente likevel han kunne vurdere hennes kvalifikasjoner godt fordi han hadde arbeidet sammen med henne tidligere. De to andre kandidatene kunne han vurdere fordi de arbeidet i redaksjonen.

Likestillingsombudet konkluderte med at ansettelsene var i strid med likestillingsloven. Ombudet begrunnet sin avgjørelse med at kvinnen fremsto som den best kvalifiserte, blant annet fordi hun hadde gått i sammenhengende vikariater i to år. Etter ombudets oppfatning sto argumentene om kvinnens tidligere jobbutførelse og personlige egnethet svakt, fordi de ikke baserte seg på egenopplevde erfaring av noenlunde ny dato. Det var flere år siden redaksjonssjefen hadde arbeidet sammen med kvinnen. Arbeidsgiver hadde heller ikke fått et nytt inntrykk av henne gjennom intervju. De to andre kandidatene arbeidet sammen med kvinnen på tidspunktet for ansettelsene og ble dermed sterkere kandidater enn kvinnen. Ombudet mente det var grunn til å tro at kvinnen ble stilt dårligere fordi hun var i permisjon, og at arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort det motsatte.

Saken ble påklaget til Klagenemnda for likestilling, og arbeidsgiver fikk medhold i sin klage.
Nemndas sak 21/2005 finnes under linken: http://www.likestillingsombudet.no/vedtak/vedtak_212005.html

Saksnummer: 2004/140
Emne: foreldrepermisjon, vikariat
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0