Likestillingsombudet mottok flere henvendelser fra menn vedrørende en høgskoles ”jentekampanje”. Klagerne reagerte på at høgskolen hadde annonsert med at jenter som begynte på ingeniørutdanning ved høgskolen ville få tildelt et reise- og utdanningsstipend på kroner 25.000.

Høgskolen mente at stipendet, sammen med andre tiltak rettet mot jenter, var med på å fremme likestilling mellom kjønnene i samsvar med samfunnsmessige behov og utviklingstrekk. Høgskolen opplyste at det i flere år hadde vært nedgang i søkningen til ingeniørstudier og realfag, særlig blant kvinner. Kvinneandelen ved studiet var nå i underkant av 10 %. Formålet med stipendet var å få flere kvinnelige søkere til opptak høsten 2005. Utdanningsstipendet var ment som et engangstiltak, for å se om et slikt virkemiddel kunne ha effekt. Høgskolen hadde i tillegg iverksatt andre tiltak for å fokusere på kvinnelige studenter.

Likestillingsombudet vurderte om utdanningsstipendet kunne sies å være en positiv særbehandling av kvinner, som er tillatt etter likestillingsloven § 3a. Det er kun tillatt å særbehandle et kjønn dersom tiltaket fremmer likestilling. I sin drøftelse fremhevet ombudet at Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, og at tiltak som fører til mindre kjønnsdeling derfor vil være likestillingsfremmende. Ombudet la videre til grunn at kvinner er underrepresentert innenfor teknologiske fag, ikke bare på ingeniørutdanningene men også i yrkessammenheng.

Likestillingsombudet mente tiltaket med stipend til kvinnelige studenter kunne være et egnet tiltak for å fremme likestilling. Størrelsen på stipendet var ikke veldig stort, og man fratok ikke mannlige studenter et gode ved å kun gi stipendet til kvinnelige studenter. Sett opp mot de positive likestillingsmessige virkningene, mente ombudet at tiltaket ikke var uforholdsmessig inngripende i forhold til mannlige studenter. Ombudet konkluderte derfor med at stipendordningen ikke var i strid med likestillingsloven, men understreket samtidig at tiltaket ikke må videreføres dersom det skulle vise seg å ha ingen eller svært liten effekt. Tiltaket måtte også opphøre når formålet med særbehandlingen var oppnådd.

Saken ble påklaget til Klagenemnda for likestilling, men nemnda kom til samme resultat som ombudet. Klagenemndas vedtak i sak 23/2005 finnes under linken: http://www.likestillingsombudet.no/vedtak/vedtak_232005.html

Saksnummer: 2005/016
Emne: stipend, kvinner, teknologi
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.a,  § 3.0