16/529 Jobbsøker ble ikke aldersdiskriminert av LO

Klager mener seg forbigått til stillingen som Rådgiver X ved Landsorganisasjonen i Norge (LO) og at dette har sammenheng med hans alder.

Ombudet kan ikke se at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at alder ble vektlagt ved vurderingen av klager sin søknad. Ombudet finner at det var først og fremst manglende juridiske kompetanse og erfaring som var avgjørende for at han ikke ble innkalt til intervju.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at LO ikke handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder i arbeidsmiljøloven § 13-1 ved behandlingen av klagers søknad.

  • Saksnummer: 16/529
  • Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven § 13-1
  • Dato for uttalelse: 2. august 2016

Sakens bakgrunn

Landsorganisasjonen i Norge (LO) utlyste ledig stilling som Rådgiver X med søknadsfrist 1. desember 2015. Det fremgår av stillingsannonsen at følgende kvalifikasjoner var ønsket til stillingen:

«Kvalifikasjoner

  • God kjennskap til lov- og avtaleverk
  • Relevant juridisk kompetanse er ønskelig
  • Erfaring som tillitsvalgt er en fordel
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

  • Selvstendig arbeidsform
  • Gode samarbeidsevner»

A søkte på stillingen, men ble ikke innkalt til intervju.

Partenes syn på saken

A:

A mener at han kan ha blitt forbigått til stillingen og at dette har sammenheng med hans alder. A var 58 år på søknadstidspunktet. Etter at han fikk beskjed om at han ikke ble innkalt til intervju, ba han om informasjon om de andre søkerne.

HR-avdelingen opplyste over e-post at de ikke har offisielle søkerlister og heller ikke gir ut opplysninger om de andre søkerne. A ba deretter om å få opplyst de andre søkernes alder, men HR-avdelingen ville ikke oppgi denne informasjonen. A mener han er godt kvalifisert til stillingen. Han viser blant annet til at han som tillitsvalgt har opparbeidet seg god kunnskap om lov- og avtaleverk, og at han har bred arbeidserfaring som har gitt ham god kunnskap om utfordringer når det gjelder rettigheter i arbeidslivet. LOs manglende begrunnelse for at han ikke ble innkalt, og deres manglende vilje til å gi opplysninger om de andre søkerne, styrker hans mistanke om at det er alderen som er årsak til at han ikke ble innkalt til intervju, og ikke hans kvalifikasjoner.

Landsorganisasjonen i Norge (LO):

LO avviser påstanden om at de har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder.

LO påpeker at organisasjonen ikke er omfattet av offentlighetsloven og derfor ikke har plikt til å tilgjengeliggjøre søkerlister eller annen informasjon om søkere. Deres praksis er at slik informasjon ikke utleveres, og dette er den eneste årsaken til at det heller ikke ble gjort i dette tilfellet.

LO har til tider svært mange søkere til sine stillinger og sender ikke ut individuelle faglige begrunnelser til alle kandidater som ikke går videre til intervju. LO lager derimot en skriftlig begrunnelse til søkere som ber spesielt om det. LO opplyste A at organisasjonen ser på kvalifikasjoner, ikke på alder, i utvelgelsen av kandidater. LO opplevde ikke at A ba om en individuell faglig begrunnelse.

LO opplyser at årsaken til at A ikke ble plukket ut til intervju skyldes først og fremst hans manglende juridiske kompetanse og erfaring. Utover hans tillitsvalgterfaring har han heller ikke hatt arbeidsoppgaver innenfor "arbeidslivsområdet". LO påpeker at en stor andel av søkermassen hadde både slik juridisk kompetanse, og (til dels) erfaring. For LO var dette et viktig kriterium. A hadde, ifølge LO, ikke den formelle kompetanse som var ønsket. Hans Master i sosialt entreprenørskap ble ikke ansett som tilstrekkelig relevant, spesielt sett i lys av øvrige aktuelle søkere. Heller ikke hans yrkeserfaring, og erfaring som tillitsvalgt, ble vurdert som tilstrekkelig til å fylle de krav som stilles til jobben, og han ble således ikke plukket ut til intervju. LO påpeker at det var flere med juridisk kompetanse som ikke ble innkalt til intervju, grunnet en helhetlig vurdering.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med arbeidsmiljøloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 4.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av blant annet alder. Bestemmelsene gjelder alle sider av arbeidsforholdet, herunder ansettelse, jf. § 13-2 (i) bokstav a).

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder, jf. arbeidsmiljoloven § 13-3 (2).

Bevisregler

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke arbeidsgiver sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. arbeidsmiljøloven § 13-8.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er “grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes a andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Landsorganisasjonen i Norge (LO) handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder overfor A ved ansettelses- prosessen til stilling som Rådgiver X.

Diskrimineringsvernet gjelder alle deler av prosessen, også utvelgelsen til intervju. Ombudet legger til grunn at det å ikke bli innkalt til intervju er å bli behandlet dårligere i lovens forstand.

Spørsmålet i denne saken er om det kan slås fast at det var As alder som var årsaken til at han ikke ble innkalt til intervju. I og med at inntrykk fra intervjuet er en viktig del av kvalifikasjonsvurderingen, er det ikke mulig for ombudet å ta stilling til om A ble forbigått ved ansettelsen; kun om han ble forbigått ved innkalling til intervju.

Er det grunn til å tro at alder ble vektlagt?

En påstand fra A, eller den omstendighet at han var 58 år under ansettelsesprosessen, er i seg selv ikke nok til at bevisbyrden går over på arbeidsgiver. Klageren har i utgangspunktet bevisføringsrisikoen og må kunne vise til omstendigheter som gir grunn til å tro at alderen hans ble negativt vektlagt.

Dersom ombudet finner at det er grunn til å tro at alder har hatt betydning for at A ikke ble innkalt til intervju, går bevisbyrden over på LO. Arbeidsgiver må da sannsynliggjøre at diskriminering ikke har skjedd.

A mener at han er godt kvalifisert til stillingen. A viser til at han har en bred arbeidserfaring, blant annet som tillitsvalgt, som gir ham god kunnskap om lov- og avtaleverk og rettigheter i arbeidslivet. Han reagerer på LOs manglende begrunnelse for at han ikke ble innkalt, og deres manglende vilje til å gi opplysninger om de andre søkerne.

LO opplyser at årsaken til at A ikke ble innkalt til intervju var at han manglet den formelle kompetanse som var ønsket til stillingen. LO anså ikke As Master i sosialt entreprenørskap som tilstrekkelig relevant, og utover tillitsvalgterfaring har ikke A hatt arbeidsoppgaver innenfor "arbeidslivsområdet". A manglet også juridiske kompetanse og erfaring. Sistnevnte var, ifølge LO, et viktig kriterium, og en stor andel av søkermassen hadde både slik juridisk kompetanse, og (til dels) erfaring. Det fremgår også av stillingsannonsen at god kjennskap til lov- og avtaleverk og relevant juridisk kompetanse var ønskede kvalifikasjoner til stillingen. Ombudet har foretatt en gjennomgang av kompetansen til de kandidatene som ble innkalt til intervju. Alle kandidatene har juridisk utdannelse og juridisk arbeidserfaring.

LO opplyser at organisasjonen ikke forstod det slik at A ba om en individuell faglig begrunnelse, som organisasjonen gir de søkerne som ber spesielt om det. LO opplevde at A ba om informasjon om de andre søkerne. LO påpeker at ettersom organisasjonen ikke er omfattet av offentlighetsloven og derfor ikke har plikt til å tilgjengeliggjøre søkerlister eller annen informasjon om søkere, er deres praksis at slik informasjon ikke utleveres.

Ombudet kan etter dette ikke se at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at alder ble vektlagt ved vurderingen av A sin søknad. Ombudet finner at det var først og fremst As manglende juridiske kompetanse og erfaring som var avgjørende for at han ikke ble innkalt til intervju.

Konklusjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO) handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder overfor A da han ikke ble innkalt til intervju til stilling som Rådgiver X.