På invitasjon fra likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås skrev toppolitikere fra alle de største partiene i dag under på en erklæring mot diskriminering i valgkampen. Nå forplikter partiene seg til å drive en valgkamp uten diskriminering og fremmedfrykt.

Politikere på underkrivingsmøte hos ombudet

- Med denne valgkamperklæringen har partiene forpliktet seg til å opptre bevisst og med respekt for menneskeverdet i alle sine valgkampaktiviteter, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Valgkamperklæringen for 2007 har som hensikt å etablere gode spilleregler for politikere, partimedlemmer og alle andre deltakere i valgkampen frem til kommunestyre- og fylkestingsvalget 10. september.  Toppolitikerne har nå forpliktet seg til å slå ned på alle former for trakassering samt stigmatiserende eller diskriminerende uttalelser som rammer mennesker på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne eller kjønn.

- Ved å underskrive valgkamperklæringen viser dere at dere vil bidra til et valg fritt for diskriminering og fremmedfrykt. Dere setter også et godt eksempel til etterfølgelse for lokalpolitikere og andre valgkampdeltagere, sa Gangås til toppolitikerne før de forpliktet seg med sine underskrifter.

Toppolitikerne underskriver ombudets valgkamperklæring

FrP snur
Ved tidligere valg har Senter mot etnisk diskriminering (SMED) laget en valgkamperklæring med fokus på rasisme. Ved Stortingsvalget i 2005 nektet Fremskrittspartiet å underskrive SMEDs erklæring. I dag tok imidlertid Fremskrittspartiet imot pennen.
- Vi skriver i år under på valgkamperklæringen fordi vi oppfatter at denne erklæringen ikke legger lokk på viktig, legitim debatt, sa Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Per Willy T. Amundsen, som også lovte at erklæringen vil bli fulgt opp i partiets valgkampapparat.

- Vi trenger mangfold
Flere av toppolitikerne ønsket valgkamperklæringen uttrykkelig velkommen og la vekt på at demokratiske rettigheter som ytringsfrihet og fri politisk debatt fører med seg et stort ansvar og må balanseres opp mot for eksempel vern mot diskriminering og stigmatisering.

- Ingen av oss er fri for fordommer, men fordommene våre skal ikke omsettes i politikk, sa Høyres partileder Erna Solberg.

 - Mange har spådd en skitten valgkamp, men jeg håper vi ikke får det, ønsket Kristelig Folkepartis nestleder Dagrun Eriksen, som ga honnør til Likestillings- og diskrimineringsombudet for å videreføre og utvide Valgkamperklæringen. –Vi trenger mangfold, understreket hun.

Sosialistisk Venstrepartis stortingsrepresentant Ingvild Vaggen Malvik mente at valgkamperklæringens innhold er godt integrert i partiets politikk.
–Vi har en egen håndbok i valgkampetikk, og vi vil naturligvis legge valgkamperklæringen ut på nettsidene våre og ellers spre den i partiorganisasjonen, sa Malvik.

- Det skal bli interessant å følge med på om vi virkelig klarer å ha en inkluderende valgkamp, mente arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. –Det avgjørende er om utsatte grupper og mennesker selv føler seg inkludert. For å få til det, må vi slutte å snakke om ”oss” og ”dem”, og heller snakke om ”alle vi som bor her i kommunen”. Pressekonferanse om ombudets valgkamperklæring

Valgvakter
Likestillings- og diskrimineringsombudet ba partiene følge opp erklæringen i eget valgkampapparat ved å sende ut kopier av den underskrevne erklæringen, henge opp erklæringen i valgboder, utvikle klare retningslinjer for valgapparatets kontakt med velgere, aktivt oppfordre alle involverte i valgkampen til å overholde retningslinjene, samt å følge opp eventuelle påstander om brudd på retningslinjene.

- Vi kommer til å utpeke valgvakter som vil holde et øye med at partiene følger opp erklæringen utover i valgkampen. Valgvaktene vil kontakte lokalpolitikere, besøke valgboder, se på partienes informasjonsmateriale og følge med på lokal mediedebatt, fortalte likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås, som mener at en slik valgkamperklæring er helt nødvendig for å bevisstgjøre og sette fingeren på et viktig demokratisk problem. 

- I dag føler mange grupper i samfunnet seg utstengt fra demokratiet og deltar ikke i valget. Derfor er det viktig at politikerne er seg sitt ansvar bevisst og aktivt arbeider for å inkludere alle i det norske samfunnet, sier likestillings - og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Erklæringen:
Politikernes ansvar for en inkluderende valgkamp
Les valgkamperklæringen her  (signert pdf-versjon)