Barnefordeling etter samlivsbrudd

Diskrimineringslovene gjelder for alle som er involvert i barnefordelingssaker ved samlivsbrudd.

I en barnefordelingssak er det ikke lov å legge vekt på generelle synspunkter om egenskaper knyttet til diskrimineringsgrunnlagene, som for eksempel at mødre er bedre til å ta seg av barn enn det fedre er.

LDOs mandat omfatter ikke det som skjer i rettssalen. Vi kan ikke vurdere om rettsavgjørelser bygger på diskriminerende forhold.

Hva kan du gjøre?

Hvis du mener at du er blitt diskriminert i forbindelse med en barnefordelingssak, er det viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være eposter, smser, eller vitner. Det er flere steder du kan henvende deg for å få råd.

Familievernkontorer

Familievernet har et gratis lavterskeltilbud i forbindelse med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernkontorene skal hjelpe foreldrene med å komme frem til avtaler om barna etter samlivsbrudd, og tilbyr inntil syv timer gratis mekling. De kan blant annet bistå med veiledning og hjelp til å bedre samarbeidet mellom foreldrene om barna.

Se https://www.bufdir.no/Familie/mekling/

Reform

Reform er et ressurssenter for menn som gir råd og veiledning blant annet om samlivsbrudd og barnefordeling.

Se reform.no

PP-tjenesten og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

I forbindelse med et samlivsbrudd kan barn få større eller mindre problemer. PP-tjenesten eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) kan bidra med hjelp i form av behandling, råd og veiledning knyttet til psykisk helse, lærevansker og atferdsproblemer.

Barnevernet

Foreldre som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon i forbindelse med samlivsbrudd, kan få råd, veiledning og hjelpetiltak hos barnevernet.

Se www.bufetat.no

Advokat

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å kontakte advokat for å få hjelp i juridiske spørsmål ved samlivsbrudd og barnefordeling.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp omfatter for det første fritt rettsråd. Det vil si at du kan få dekket utgiftene til rådgivning hos advokat. Fri rettshjelp omfatter dessuten fri sakførsel. Det vil si at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettssak, dersom du har lave inntekter.

Se www.frirettshjelp.no

 

Utenrettslig megling

Likestillingsloven gjelder ved utenrettslig mekling. LDO kan behandle klager mot offentlige instanser og andre profesjonelle aktører, som for eksempel meklere og sakkyndige, hvis de behandler kvinner og menn ulikt på grunn av kjønn. Det er ikke tilstrekkelig med en påstand om forskjellsbehandling, for at ombudet skal kunne ta stilling til om det er skjedd diskriminering. Den som mener seg diskriminert, må kunne vise til konkrete forhold som har hatt betydning for utfallet i saken. Det kan for eksempel være bevis som støtter en påstand om at det har vært lagt vekt på generelle synspunkter om egenskaper knyttet til kjønn i behandlingen av saken. LDO kan ikke overprøve eller sette til side en avtale som inngås mellom partene.

I rettssalen

Likestillingsloven gjelder også for aktører i rettssaker, men LDO kan ikke håndheve likestillingsloven her. LDO har ikke myndighet til å vurdere om rettsavgjørelser bygger på diskriminerende forhold. Hvis du er uenig i resultatet i retten, skal man anke dommen til neste rettsinstans. Hvis du mener at dommeren har opptrådt diskriminerende, må du klage til Tilsynsutvalget for dommere.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.