Flere menneskerettskonvensjoner slår fast at statene er forpliktet til å forebygge og avverge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Arbeidet med å forebygge og avdekke volden, samt å beskytte og bistå voldsutsatte, finner i stor grad sted der folk lever sine liv - i kommunene. På tross av langvarig innsats og lovfestede forpliktelser, er likevel vold og overgrep mot kvinner fortsatt et alvorlig samfunnsproblem i Norge. Hvor er det det svikter?

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til lanseringswebinar om kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner. På oppdrag fra ombudet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) undersøkt hvordan kommunene jobber for å oppfylle sine lovpålagte plikter når det gjelder å forebygge og forhindre vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og hvilke utfordringer kommunene står overfor i dette arbeidet.

I tillegg har NKVTS undersøkt kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner, sett i lys av forpliktelsene som følger av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av alle former for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, kalt Istanbul-konvensjonen. Til forskjell fra andre konvensjoner, viser denne konvensjonen i detalj hvordan statene, og kommunene, skal utforme sin politikk for å forebygge og bekjempe vold og overgrep.

I rapporten fremsetter NKVTS anbefalinger på flere nivåer som kan fremme voldsarbeidet i kommunene, i tråd med de menneskerettslige forpliktelsene etter Istanbul-konvensjonen.

 

Meld deg på webinaret her.

Påmeldingsfrist er 16. juni.

 

Program

10.00 – 10.10: Åpning

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm innleder.

 

10.10 – 10.20: Presentasjon om Istanbul-konvensjonen

Ved Gro Nystuen, assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

 

10.20 – 10.40: Presentasjon fra NKVTS – delstudie 1. Kommunens arbeid – kunnskap, praksis og utfordringer.

Ved Astrid Sandmoe, forsker II og Solveig Bergman, forsker II, og prosjektmedarbeider Nora Starheim Ruud.

Hvordan jobber enkeltkommuner med problematikk knyttet til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Hvordan samarbeider hjelpetilbudene i kommunen? Hva er eventuelle utfordringer knyttet til å levere tjenester tilpasset voldsutsattes behov? 

 

Pause

 

10.50 – 11.10: Presentasjon fra NKVTS – delstudie 2. Kommunenes arbeid i lys av Istanbul-konvensjonen

Kunnskapen fra delstudie 1 drøftes opp mot forpliktelser etter Istanbul-konvensjonen. Hva må til for at kommunene skal oppfylle sine forpliktelser etter Istanbul-konvensjonen. Anbefalinger fra NKVTS.

 

11.10 – 11.20: Kommentar til NKVTS-rapporten

Ved Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet

 

11.20 – 11.30: Kommentarer/diskusjon

 

Vil du vite mer?

 

Newsletter