Sammendrag

Fylkesmennene skal overprøve alle vedtak som gjelder bruk av tvang og makt. Målet med rapporten var å vurdere rettsikkerheten til personer med utviklingshemming i denne typen saker.

I rapporten så ombudet på Fylkesmannen i Hedmarks praksis, og fant flere mangler ved saksbehandlingen. Noen av funnene var at Fylkesmannen ikke selv snakket med den saken gjaldt, men bygget sine vedtak på kommunens vurderinger. Fylkesmannen vurderte heller ikke om alle vilkårene for å bruke tvang var oppfylt, og at det ble lagt opp til standardvurderinger. I tillegg ble vedtak om bruk av tvang forlenget uten underretning, og den utviklingshemmede fikk ikke tilsendt vedtak som gjaldt seg selv.

Fylkesmannen i Hedmark har i etterkant av rapporten satt i gang en rekke tiltak for å bedre den enkeltes rettssikkerhet i saksbehandlingen. Ombudet jobber videre med å sikre at utviklingshemmedes rettssikkerhet ivaretas i ny lovgivning, særlig gjennom forslaget til ny tvangsbegrensningslov.