- Det er veldig skuffende og uventet, sa likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Dagens Næringsliv i desember.

Da hadde Efta-domstolen akkurat slått fast at spørsmålet om hvorvidt Norge diskriminerer fedre gjennom regler om aktivitetskrav for uttak av foreldrepermisjon, faller utenfor EUs likebehandlingsdirektiv.

Domstolen kunne dermed ikke ta stilling til diskrimineringsspørsmålet som har vært omstridt i årevis. De norske permisjonsreglene sier at mor må være i studier eller jobb for at far skal ta ut mer enn fedrekvoten, mens tilsvarende krav ikke finnes motsatt vei.

 

Innholdsrikt år

Saken om fedrekvoten fra Efta-domstolen er ett av flere eksempler på dommer og avgjørelser på likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet i 2019 som ombudets ferske rapport går igjennom og evaluerer. Rapporten tar for seg de store trekkene både innenlands og utenlands.

En rekke vesentlige utviklinger er verdt å merke seg, blant annet etableringen av et lavterskeltilbud for håndheving av saker om seksuell trakassering. Nå er Diskrimineringsnemnda gitt myndighet til å håndheve slik saker på linje med øvrige saker om diskriminering og trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Saker fra hvert diskrimineringsgrunnlag blir trukket frem i rapporten, som gir en oversikt over relevante lovendringer, forvaltnings- og rettspraksis.

 

Seksuell trakassering, nettside-trøbbel og Facebook-refs

Du kan blant annet lese mer om:

  • Den første saken der arbeidsgiver er idømt erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av sin plikt til å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering. Dommen er anket inn for Høyesterett. 
  • Norske partier brøt diskrimineringsloven da de utformet sine egne nettsider. Dette er første gang Diskrimineringsnemnda vurderer et spørsmål om diskriminering som følge av manglende universell utforming av nettsider.
  • Storbritannia ble dømt av Den europeiske menneskerettsdomstolen i en sak om boligtilskudd til en voldsutsatt person. Hvilke konsekvenser kan dette få for norsk praksis og tildeling av boligstøtte?
  • For første gang er saker om hatefulle ytringer på sosiale medier brakt frem for Høyesterett.

… og mye mer.

Vil du vite mer?

Klikk her for å gå til rapportens temaside.